ครุศาสตร์ จุฬาฯ ไม่ขัดข้องให้สาขาอื่นมาเป็นครู แต่ต้องเตรียมความพร้อมพื้นฐานก่อน