ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านการอบรมครู

 

คณบดี (รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี (อ.ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ และ อ.ดร.กีรติ คุวสานนท์) และ รศ.ดร.ว...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 28 มกราคม 2016