การรับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท เวสท์คอน จำกัด

 

คณบดี (รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) พร้อมด้วยรองคณบดี (ผศ.ดร.วรรณี เจตจำนงนุช) และนิสิตคณะครุศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท เวสท์คอน จำกัด โดยคุณณัฐพงษ์ ศรีสุโข จำนวน 500,000 บาท (15 มกราคม 2559)

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 21 มกราคม 2016