สัมมนาวิชาการ

 

นิสิตสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จัดสัมมนาวิชาการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่อนาคตการศึกษาว...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 27 พฤศจิกายน 2015