สัมมนา \\

 

คณบดี (รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) กล่าวเปิดการสัมมนา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คนเป็นครูควรทำอย่างไร” โดยผู้ช่วยเลขาธิก...

Posted by ประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on 17 พฤศจิกายน 2015