งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์ ณ ห้อง 401 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง โดยมี อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี เป็นวิทยากร เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย การฝึกอ่านและการใช้คำศัพท์ (Vocabulary) วลี (Phase) และการจับใจความหลัก (Main Idea) การเขียน (Writing) และการใช้ภาษาไวยากรณ์ (Grammar) และโครงสร้างของภาษา (Structure) ที่ถูกต้อง การฟัง (Listening) ฝึกฟัง ตั้งแต่ระดับประโยคบทสนทนา (Conversation) ข้อความขนาดยาว และบทบรรยาย

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด