การอบรมทางวิชาการ เรื่อง “หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน”

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
จัดอบรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง “หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน”
(29 เมษายน 2558)