การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางที่ท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”

คณบดี (รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง
“ทิศทางที่ท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม”
จัดโดย สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
(29 เมษายน 2558)