ต้อนรับผู้แทนจากอินโดนีเซีย

คณบดี (รศ.ดร.บัญชา ชลาภิรมย์) พร้อมด้วยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี งานวิรัชกิจ
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก High School from Surakarta ประเทศอินโดนีเซีย
ในโอกาสมาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
(28 เมษายน 2558)