โครงการการประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมไทยสำหรับครู

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมไทยสำหรับครู เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไทยให้แก่ครูประจำการ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป และพัฒนาศักยภาพการสื่อสารอย่างสันติในบริบทสังคมปัจจุบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตยวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม Novotel Siam Square แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ