การแสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 9

นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา จัดการแสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 9

"Euphonium Solo & Brass Ensemble” (23 เมษายน 2558)