ความร่วมมือระหว่างสถานทูตฟินแลนด์และคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิรัชกิจ คณะครุศาสตร์ โดยรองคณบดี (อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี) และผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย “ฯพณฯ กีร์สติ เวสต์ฟาเลน” (H.E. Mrs. Kirsti Westphalen) และคณะ รวม 5 คน ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างสถานทูตฟินแลนด์และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะครุศาสตร์ได้เสนอโครงการการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์นิเทศก์ เพื่อพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โรงเรียนในเครือ และโรงเรียนทั่วประเทศต่อไปในอนาคต เพื่อให้สถานทูตฟินแลนด์พิจารณาต่อไป ในวันจันทร์ที่ (7 มีนาคม พ.ศ. 2559 น. ณ ห้องประชุมพระมิ่งขวัญ 1 ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย)
นิทรรศการภาพพิมพ์ \\\\\\
นิสิตครุศิลป์ จุฬาฯ ชั้นปีที่3(ครุศิลป์ รุ่น45) จัดงานนิทรรศการภาพพิมพ์ "Ctrl+P" โดยงานจะจัดแสดง ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์) ตั้งแต่วันที่ 7- 26 มีนาคม 2559
ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 35
สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “สิริราชย์สัตตติพรรษมหาราชา สัตตายุกามหาราชินี” ครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 35 เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559) ณ หอประชุมจุฬาฯ
Total 128 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>