การวาดภาพพู่กันจีน
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพพู่กันจีน โดย Prof.Zhang Mingxue ซึ่งเป็นอาจารย์ และศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านการวาดภาพด้วยหมึกจีนจาก Arts College of Guangxi University, China เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้วิธีการใช้พู่กันจีนลงน้ำหนักหมึกในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการวาดรูปจากพู่กันจีนเป็นภาพต่างๆ อาทิ กุ้ง ผักกาด พริก และเห็ด
ปาฐกถาศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ 30 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ปาฐกถาศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ 30 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง "คิดถึง .... ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ ซึ่งการแสดงปาฐกถาครั้งนี้ กล่าวถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ 3 ช่วง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จนวางรากฐานเป็นคณะครุศาสตร์ ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู และช่วงก่อนที่ท่านจะถึงอนิจกรรม (11 กรกฎาคม 2559)
ต้อนรับนักวิชาการต่างประเทศ
รักษาการแทนรองคณบดี (อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี) ให้การต้อนรับ Professor Ki Seok Kim, Endowed Chair Professor of Seoul Women’s University จากสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการด้านการเปิดหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลีให้กับนิสิตในระดับปริญญาบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ (28 มิถุนายน 2559)
Total 128 Record : 7 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>