จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อผู้สูงอายุฯ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อผู้สูงอายุตามแนวคิดการเรียนรู้ระหว่างวัย (Intergeneraltional Learning)" โดย Kathrine Fenton May จาก South Afirica (21 พ.ย.2559)
รวมพลังแห่งความภักดี
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมพิธีปฏิญาณตนและขับร้องเพลงชาติและสรรเสริญพระบารมี ในกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (22 พฤศจิกายน 2559)
นิสิตได้รับประทานรางวัล
ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ศรีใจ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับประทาน เหรียญและเงินรางวัล 75,000 บาท จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่ผลงาน “เจติยะธาตุล้านนาประจำปีเกิด” ได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง (ประเภทจิตรกรรมไทยประเพณี) จากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 38 ปี 2559 นายณัฐพล ศรีใจ เป็นนิสิตทุนโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะไทยในระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา รุ่นที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ เป็นหัวหน้าโครงการ
Total 128 Record : 7 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>