Amator yonelimine sahip bir erkekseniz, turklerin yurek hoplatan sikis filmlerini izlemek istiyorsaniz sitemizde bulunan sikis bolumunu inceleyebilirsiniz. Bu porno sitesinde genelde buyuk memeleri ile erkekleri alan esmer kadinlar bulunuyor. Profesyonel ve amator konulu olarak seyredebileceginiz turk pornosu kimi zaman amator duygusal sekli ile sizlerle bulusacak.
ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน "ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 60 ปี โดยงานดังกล่าวได้จัดงานเปิดตัวหนังสือสำหรับเยาวชนชุด "จารึกรัก จำหลักลาย" จัดพิธีประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์คณะครุศาสตร์ และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2560 และยังจัดปาฐกถาศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ 31 เรื่อง "ครุศาสตร์ รฤก: มองอดีตสู่อนาคต" โดยอดีตคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี และมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคนปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นมีพิธีเปิดห้องสมุดดนตรีกำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ณ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย (เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560)
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ) ผู้ช่วยคณบดีและประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ และ อาจารย์สริญญา รอดพิพัฒน์ ให้การต้อนรับ Professor Tatsuo Araki, Faculty of Sport Science และ Professor Eiko Kaneda, Chairperson, Department of Sports Studies for International Community จาก Nippon Sport Science University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือเรื่องสัญญาความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (12 กรกฎาคม 2560)
สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง “เรียนรู้อย่างมีคุณค่าในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ) มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และอาจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร เป็นพิธีกร นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง “การเป็นนิสิตในรั้วจามจุรีอย่างมีคุณภาพและมีความสุข) โดย ผู้แทนนิสิตเก่า (อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล และอาจารย์ นำโชค อุ่นเวียง) บัณฑิตใหม่ 2529 (อาจารย์ศุภชัย คำใส และอาจารย์รัตนาภรณ์ รังสิยานนท์) ผู้แทนนิสิตปัจจุบัน (นายชญนันท์ รักษาศรี และนางสาวจุฑามาศ อินปา ผู้ดำเนินการอภิปราย นายวีรภัทร รัตนสุภา จัดโดย กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา (13 กรกฎาคม 2560)
Total 128 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>