ขอเชิญนิสิตคณะครุศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการ แนะนำการใช้โปรแกรม EndNote Turnitin และอักขราวิสุทธิ์ในระบบ CU e-Thesis