คณะผู้บริหาร

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

คณบดี 
 
รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม
รองคณบดี (*1) รองคณบดี (*2)
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ
รองคณบดี (*3) รองคณบดี (*4)
   

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล  
รองคณบดี (*5)  
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินกร บัวพูล อาจารย์ พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
และรองคณบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
และรองคณบดี
   
ผู้ช่วยคณบดี
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ชยการ คีรีรัตน์ อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด
   
อาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ
   
อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
   
 
อาจารย์วิเชียร หรรษานิมิตกุล  
   
หัวหน้าภาควิชา
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา ไล้ทอง
หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
   
รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเป็นผู้นำทางการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
   
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

 


หมายเหตุ:

*1   กำกับดูแลงานบริหารทั่วไป งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานกายภาพ งานกิจการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา และศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง
*2 กำกับดูแลงานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
*3 กำกับดูแลงานวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและศูนย์ความเป็นเลิศ
*4 กำกับดูแลงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ
*5

กำกับดูแลงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน งานวิรัชกิจ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมตำราและเอกสารทางวิชาการ และศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา