Amator yonelimine sahip bir erkekseniz, turklerin yurek hoplatan sikis filmlerini izlemek istiyorsaniz sitemizde bulunan sikis bolumunu inceleyebilirsiniz. Bu porno sitesinde genelde buyuk memeleri ile erkekleri alan esmer kadinlar bulunuyor. Profesyonel ve amator konulu olarak seyredebileceginiz turk pornosu kimi zaman amator duygusal sekli ile sizlerle bulusacak.

คณะผู้บริหาร

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ

คณบดี 
 
รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม
รองคณบดี (*1) รองคณบดี (*2)
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
รองคณบดี (*3) รองคณบดี (*4)
   

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชิโนกุล  
รองคณบดี (*5)  
   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินกร บัวพูล อาจารย์ พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
และรองคณบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
และรองคณบดี
   
ผู้ช่วยคณบดี
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชยการ คีรีรัตน์
   
อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ อาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร
   
อาจารย์ ดร.มนสิการ เฮงสุวรรณ อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ
   
อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
   
อาจารย์ชวิน พงษ์ผจญ อาจารย์วิเชียร หรรษานิมิตกุล
   
หัวหน้าภาควิชา
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
   
รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท
หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการ
และความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ
หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
   
รองศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล
หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

 


หมายเหตุ:

*1   กำกับดูแลกลุ่มภารกิจบริหารทั่วไปและกายภาพ กลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการศึกษาและห้องสมุด งานกิจการพิเศษ และศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง
*2 กำกับดูแลกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน และกลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ
*3 กำกับดูแลกลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและศูนย์ความเป็นเลิศ
*4 กำกับดูแลกลุ่มภารกิจกิจการนิสิต และศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ
*5

กำกับดูแลกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา งานวิรัชกิจ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมตำราและเอกสารทางวิชาการ และศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา