วิสัยทัศน์

สถาบันผลิตครูและนักการศึกษาชั้นนำของภูมิภาค ที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา ขับเคลื่อนสังคมการศึกษาไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน