อัตลักษณ์ความเป็นครุศาสตร์

อาจารย์
: สอนดี วิจัยเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม
นิสิต
: ความรู้ดี  มีสง่า วาจาดี มีคุณธรรม
เจ้าหน้าที่ 
: เชี่ยวชาญงาน บริการดี มีคุณธรรม