บริการ G Suite และ Office 365

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถใช้บริการออนไลน์ ( Online Service ) จาก Google และ Microsoft ได้ โดยมีรายละเอียดการใช้งาน ดังนี้