การประชุมออนไลน์

การประชุมออนไลน์

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะบุคคลที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ
คณะกรรมการการเงินและบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานจุฬาฯ วิชาการ 60
คณะทำงานเฉพาะกิจด้านหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
คณะทำงานเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ในฐานะบุคคลสำคัญของโลก
การปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2561
คณะกรรมการดูแลนิสิตทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครู
คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง
คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอนและตำรา
คณะกรรมการดำเนินงานรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 - 2
คณะกรรมการนโยบายและกำกับงานวิชาการของสาขาวิชา
คณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในวาระ 110 ปีชาตกาล ผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมเกียรตินิยม
คณะกรรมการจัดงานวันพูนทรัพย์ ประจำปี 2561
คณะทำงานวิจัยเพื่อยกร่างประวัติศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เพื่อเสนอชื่อเป็นบุคคลสำคัญของโลกฉบับภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการดำเนินงานนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการอำนวยการร่วมจัดงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA)
คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนสำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน ระหว่างการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 5
โครงการพัฒนานิสิตครู สู่ครูมืออาชีพ (ครูเจ้าฟ้า)
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนานิสิตโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น