การประชุมออนไลน์

การประชุมออนไลน์

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะบุคคลที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ
คณะกรรมการการเงินและบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจบริการการศึกษา
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานจุฬาฯ วิชาการ 60
คณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะทำงานเฉพาะกิจด้านหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
คณะทำงานเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ในฐานะบุคคลสำคัญของโลก
การปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2561
คณะกรรมการดูแลนิสิตทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครู