การประชุมออนไลน์

การประชุมออนไลน์

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะบุคคลที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งฯ
คณะกรรมการการเงินและบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานจุฬาฯ วิชาการ 60
คณะทำงานเฉพาะกิจด้านหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา
คณะทำงานเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ก่อตั้งคณะครุศาสตร์ในฐานะบุคคลสำคัญของโลก
การปรับปรุงหลักสูตร ปี พ.ศ. 2561
คณะกรรมการดูแลนิสิตทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครู
คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง
คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำสอนและตำรา