News
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ในห้องอาหารคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารคณะครุศาสตร์
คณบดี (รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เปิดประธานเปิดการเสวนาหัวข้อ “3 ปี 3 รัฐมนตรี เหลียวหลังแลหน้า ปฏิรูปการศึกษาไทย ถึงไหนแล้ว” พร้อมทั้งสรุปผลการสำรวจ Education Watch จากนั้นเป็นการเสวนา โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นายสุทธิ สายสุนีย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสตูล ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ ประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพฯ ดำเนินการเสวนาโดย อ.ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว จัดโดยงานวิจัยและบริการวิชาการ (22 พฤษภาคม 2560)
คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) ให้การต้อนรับ Dr. Max Liu, Vice president Dr. Nathan Liu, Dean of International Education and Exchange Division และ Dr. Lynne Lee, Dean of International College จาก Ming Chuan University, Taiwan ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ (21 เมษายน 2560)
การสนับสนุนเงินทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
การสนับสนุนเงินทุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560
    Update
    ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาขอเชิญนิสิตคณะครุศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการ แนะนำการใช้โปรแกรม EndNote Turnitin และอักขราวิสุทธิ์ในระบบ CU e-Thesis ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม libedu@chula.ac.th
    กิจกรรมน่าสนใจ
    การรณรงค์การแต่งกายตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙