News
การสนับสนุนเงินทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
การสนับสนุนเงินทุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2560
คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (นางสุมามาลย์ รัตนอักษรศิลป์) ให้การต้อนรับ Dr. Max Liu, Vice president Dr. Nathan Liu, Dean of International Education and Exchange Division และ Dr. Lynne Lee, Dean of International College จาก Ming Chuan University, Taiwan ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ (21 เมษายน 2560)
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คณบดี (รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ) ร่วมแถลงข่าวกับ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดร. พสุ โลหารชุน) ในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อการเสวนาเรื่อง " Start Up ไทย Spring Up Thailand 2017” วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปด้านการเปลี่ยนของโครงสร้างเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมสู่รูปแบบของเศรษฐกิจใหม่ (Digital Transformation) นโยบายของรัฐบาลเรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการใหม่ผ่านระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย” จัดโดย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ EIL Program, Graduate School, Chulalongkorn University จัดการเสวนา โดยระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ นักวิชาการ นักการศึกษา สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.พรพิมล ศุขะวาที ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เวทีเสวนานี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทบทวนแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยทุกระดับ โดยมีคำถามสำคัญสามข้อ คือ หนึ่ง นโยบายที่เป็นไปได้ควรเป็นไปในทิศทางใด สอง สื่อการเรียนการสอนควรเป็นไปในแนวทางใด และสาม การเรียนการสอนและการวัดประเมินผลควรเป็นไปในแนวทางใด ทั้งนี้ เพื่อเสนอข้อคิดเห็นบนฐานของหลักวิชาการต่อผู้เกี่ยวข้องในเชิงนโยบายของประเทศในเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาในเรื่องนโยบาย สื่อการเรียนสอนและการวัดและประเมินผล รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Beyond e-Revolution Internet of Things (IoT) for Learning” โดยมี Professor Dr. Badrul H. Khan (Ph.D.) เป็นวิทยากร เผยแพร่องค์ความรู้และแนวคิดการสร้างนวัตกรรมภายใต้แนวคิด IoT เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อก่อประโยชน์ให้กับวงการศึกษาต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร/คณาจารย์ คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 100 คน นักเรียน นิสิต/นักศึกษา บุคคลทั่วไป 150 คน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องดังกล่าว จัดโดย งานวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    Update
    ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษาขอเชิญนิสิตคณะครุศาสตร์สมัครเข้าร่วมโครงการ แนะนำการใช้โปรแกรม EndNote Turnitin และอักขราวิสุทธิ์ในระบบ CU e-Thesis ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม libedu@chula.ac.th
    กิจกรรมน่าสนใจ
    ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภายใต้การนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 เมษายน 2560 – 16 พฤษภาคม 2560 และ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ชั้น 1 2 และ 3 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย