News
ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๐
การสนับสนุนเงินทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2560
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงาน "ครุศาสตร์สัฏฐิวรรษ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ 60 ปี โดยงานดังกล่าวได้จัดงานเปิดตัวหนังสือสำหรับเยาวชนชุด "จารึกรัก จำหลักลาย" จัดพิธีประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์คณะครุศาสตร์ และศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2560 และยังจัดปาฐกถาศาสตราจารย์ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ครั้งที่ 31 เรื่อง "ครุศาสตร์ รฤก: มองอดีตสู่อนาคต" โดยอดีตคณบดี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 5 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี และมี รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคนปัจจุบันเป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นมีพิธีเปิดห้องสมุดดนตรีกำธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ณ ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย (เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560)
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ) ผู้ช่วยคณบดีและประธานสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ และ อาจารย์สริญญา รอดพิพัฒน์ ให้การต้อนรับ Professor Tatsuo Araki, Faculty of Sport Science และ Professor Eiko Kaneda, Chairperson, Department of Sports Studies for International Community จาก Nippon Sport Science University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะครุศาสตร์เพื่อปรึกษาหารือเรื่องสัญญาความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (12 กรกฎาคม 2560)
      กิจกรรมน่าสนใจ
      หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู 6 หลักสูตร