เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
คณะผู้บริหาร
ภาควิชา/หน่วยงาน
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
ตารางการใช้ห้องเรียน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลอื่นๆ
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศคณะครุศาสตร์
คำสั่งคณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
จรรยาบรรณอาจารย์
บัณฑิตที่พึงประสงค์
 
คณะผู้บริหาร
คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์คณบดี
รองคณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.โชติกา ภาษีผลรองคณบดี (ประกันคุณภาพ และบริหารทรัพยากรมนุษย์*)
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะรองคณบดี (วิจัยและบริการวิชาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงครามรองคณบดี (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรีรองคณบดี (วิรัชกิจ)
อาจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุชรองคณบดี (กิจการนิสิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจรองคณบดี (กายภาพ พัสดุ และเทคโนโลยีการศึกษา/เครือข่าย)
อาจารย์ชูวิทย์ ยุระยงรองคณบดี (บริหารทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์**)
รองศาสตราจารย์ สุพร ชัยเดชสุริยะผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และรองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ ชั่งใจผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม และรองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ ดร.วิชัย เสวกงามผู้ช่วยคณบดี (ประกันคุณภาพ และบริหารทรัพยากรมนุษย์*)
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์ผู้ช่วยคณบดี (ประกันคุณภาพ และบริหารทรัพยากรมนุษย์*)
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์ผู้ช่วยคณบดี (วิจัยและบริการวิชาการ)
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากรผู้ช่วยคณบดี (วิจัยและบริการวิชาการ)
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ผู้ช่วยคณบดี (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
อาจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกรผู้ช่วยคณบดี (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ผู้ช่วยคณบดี (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะผู้ช่วยคณบดี (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
อาจารย์ ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากรผู้ช่วยคณบดี (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ผู้ช่วยคณบดี (วิรัชกิจ)
อาจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุลผู้ช่วยคณบดี (วิรัชกิจ)
อาจารย์ ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลกผู้ช่วยคณบดี (กิจการนิสิต)
อาจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณผู้ช่วยคณบดี (กิจการนิสิต)
อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ น่วมนุ่มผู้ช่วยคณบดี (กิจการนิสิต)
อาจารย์ วิเชียร หรรษานิมิตกุลผู้ช่วยคณบดี (กายภาพ พัสดุ และเทคโนโลยีการศึกษา/เครือข่าย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์ผู้ช่วยคณบดี (กายภาพ พัสดุ และเทคโนโลยีการศึกษา/เครือข่าย)
อาจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิมผู้ช่วยคณบดี (บริหารทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์**)
อาจารย์ ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติผู้ช่วยคณบดี (บริหารทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์**)
หัวหน้าภาควิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา ไล้ทองหัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิทหัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะรักษาการหัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนาหัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
 
หมายเหตุ:
*     รับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เฉพาะในส่วนของอัตรากำลัง การขอตำแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากร
**   รับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยกเว้นในส่วนของอัตรากำลังการพัฒนาบุคลากร
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417