เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
คณะผู้บริหาร
ภาควิชา/หน่วยงาน
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
ตารางการใช้ห้องเรียน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลอื่นๆ
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศคณะครุศาสตร์
คำสั่งคณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
จรรยาบรรณอาจารย์
บัณฑิตที่พึงประสงค์
 
 
วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้เคมีกับความปลอดภัยแบบออนไลน์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2

ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการเคมี รหัส 2302113, 2302163, 2302178, 2302179

                ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายจุฬาลงกรณ์ พ.. 2550 เพื่อให้มีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน มาตรฐานการรักษาสภาพแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

                ดังนั้นในปีการศึกษา 2555 นี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ นิสิตในระดับปริญญาบัณฑิตทุกคน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการเคมีของคณะวิทยาศาสตร์ในครั้งแรก  ต้องผ่านการเรียนและสอบ “เรื่อง เคมีกับความปลอดภัย” ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาปฏิบัติการเคมี มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนวิชาปฏิบัติการดังกล่าว

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1) ให้นิสิตเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.chemsafety.research.chula.ac.th โดยภายในเว็บไซต์จะประกอบด้วย 1) บทเรียน 2) แบบทดสอบความรู้จำนวน 10 ข้อ และ 3) ใบรับรองผลการเรียนรู้

 

2) เมื่อนิสิตเข้าสู่บทเรียนให้นิสิตอ่านเนื้อหาและทำความเข้าใจบทเรียนที่กำหนดให้ จากนั้นให้ลงมือทำแบบทดสอบความรู้จำนวน 10 ข้อ ซึ่งนิสิตสามารถตอบในคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง

3) นิสิตต้องทำข้อสอบให้เสร็จภายในครั้งเดียว เนื่องจากข้อสอบที่กำหนดไว้มีหลายชุดหากนิสิตออกจากโปรแกรมระหว่างทำการทดสอบโปรแกรมจะสุ่มแบบทดสอบชุดใหม่ให้เริ่มทำใหม่

4) การทดสอบเป็นแบบวัดความก้าวหน้า (formative evaluation)เมื่อนิสิตทำแบบทดสอบเสร็จให้ตรวจคำตอบจากโปรแกรม หลังจากนั้นโปรแกรมจะแจ้งข้อที่นิสิตตอบผิดเพื่อนิสิตต้องกลับไปทำข้อที่ผิดจนกว่าจะถูกต้อง

5) เ มื่อนิสิตทำแบบทดสอบถูกต้องทั้ง 10 ข้อ นิสิตต้องพิมพ์ใบรับรองผลการเรียนรู้เพื่อนำไปยื่นต่ออาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการเคมีภายในสัปดาห์แรกของการเข้าทำปฏิบัติการ
 
 
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417