เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
คณะผู้บริหาร
ภาควิชา/หน่วยงาน
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
ตารางการใช้ห้องเรียน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลอื่นๆ
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศคณะครุศาสตร์
คำสั่งคณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
จรรยาบรรณอาจารย์
บัณฑิตที่พึงประสงค์
 

การเสนอขอรับทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศทุนสนับสนุนโครงการวิจัยกองทุนคณะครุศาสตร์ ปี 2558
(เฉพาะอาจารย์คณะครุศาสตร์)
UPDATED !!!
รณรงค์ใช้งานแบบตัวอักษร (Font) สำหรับเอกสารที่ใช้ในงานราชการรวม 15 แบบ
(การเรียกใช้ -> เลือกชื่อ Font ที่ขึ้นต้นด้วย TH)
สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่ และดูวิธีการติดตั้งที่นี่
(ใช้ได้ทั้งกับ Windows XP และ Windows 7)
ทุกท่านที่ใช้อินเตอร์เน็ตภายในคณะฯ ก่อนการใช้งานระบบระบุตัวตนฯ ท่านจะต้องติดตั้งใบรับรองเว็บไซต์ของจุฬาฯ (CU Root Certificate) ก่อน จึงจะใช้งานได้โดยสมบูรณ์ สำหรับรายละเอียด คลิกที่นี่
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบ 1 เพิ่มเติม และรอบ 2)
Post by วารุณี [ 08 มิถุนายน 2561 ] [ อ่าน 1946 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบ 1)
Post by วารุณี [ 10 เมษายน 2561 ] [ อ่าน 6512 ครั้ง ]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพิ่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบ 1)
Post by วารุณี [ 30 มีนาคม 2561 ] [ อ่าน 2559 ครั้ง ]
ประกาศ รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561
Post by วารุณี [ 11 มกราคม 2561 ] [ อ่าน 17242 ครั้ง ]
เปิดใช้ ChulaWiFi ที่ครุศาสตร์แล้ว
เริ่มใช้งาน 24 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
Post by ชลพรรธน์ [ 25 มีนาคม 2557 ] [ อ่าน 1252 ครั้ง ]
กำหนดการประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
Post by ชลพรรธน์ [ 30 มกราคม 2556 ] [ อ่าน 1090 ครั้ง ]
ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศจากหน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์
รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรรู้
Post by ชลพรรธน์ [ 09 พฤศจิกายน 2553 ] [ อ่าน 9356 ครั้ง ]
มาตรฐานประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
Post by ชลพรรธน์ [ 21 ตุลาคม 2553 ] [ อ่าน 6551 ครั้ง ]
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของคณาจารย์ในสังกัดคณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
Post by ชลพรรธน์ [ 08 ตุลาคม 2553 ] [ อ่าน 4056 ครั้ง ]
ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วย การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
Post by ชลพรรธน์ [ 12 พฤศจิกายน 2552 ] [ อ่าน 5351 ครั้ง ]
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417