เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
คณะผู้บริหาร
ภาควิชา/หน่วยงาน
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
ตารางการใช้ห้องเรียน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลอื่นๆ
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศคณะครุศาสตร์
คำสั่งคณะครุศาสตร์
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
จรรยาบรรณอาจารย์
บัณฑิตที่พึงประสงค์
 
มาตรฐานประจำตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ
(เฉพาะคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ)
กลุ่มงานวิจัย
นักวิจัย P5 (ชำนาญการ)
นักวิจัย P6
นักวิจัย P7
นักวิจัยผู้ช่วย P7
กลุ่มบริการ
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (กิจการนิสิต) P7
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) P5 (ชำนาญการ)
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) P6 (ชำนาญการ)
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) P7
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ครูปฏิบัติการ) P8
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P7
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) P8
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ช่างศิลป์) P7
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) P7
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ภาพถ่าย) P7
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P8
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างทั่วไป) P8
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างภาพ) P8
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างศิลป์) P8
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ประปา) P8
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ยานยนต์) P8
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (สารพัดช่าง) P8
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P6 (ชำนาญการ)
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด) P8
เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสนเทศ) P7
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (สถิติ) P7
เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งบประมาณ) P7
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ตรวจสอบภายใน) P7
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P8
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บันทึกข้อมูล) P8
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P5 (ชำนาญการ)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P8
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พิมพ์ดีด) P8
นิติกร P5 (ชำนาญการ)
นิติกร P7
บรรณารักษ์ P7
เลขานุการบริหาร P7
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417