เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
ยุทธศาสตร์
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศ/คำสั่ง
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
 
ภาควิชา/สาขาวิชา/หน่วยงาน ภายในคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
(ตามประกาศคณะฯ ณ วันที่ 18 พ.ย. 2554)
 
ภาควิชา/สาขาวิชา
 
 
 
สาขาวิชาประถมศึกษา
 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 
สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์
 
สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
 
 
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 
สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
 
 
 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
 
 
 
สาขาวิชานิเทศการศึกษา
 
 
สาขาวิชาธุรกิจและอาชีวศึกษา
 
สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
 
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
 
สาขาวิชาสถิติและสารสนเทศการศึกษา
 
สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ
ฝ่ายบริหาร
งานบริหารทั่วไป
หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยสารบรรณและธุรการ
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ
งานกายภาพ
ฝ่ายวิชาการ
งานกิจการพิเศษ
ศูนย์บริการการศึกษา
ศูนย์เครือข่ายการศึกษานานาชาติ
ศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ
ศูนย์บริการวิชาการ
ศูนย์สนับสนุนงานด้านการศึกษาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ มล.จิรายุ-ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์
ศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง
ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษา
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการศึกษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านนโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการวางระบบฐานข้อมูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านจิตตปัญญาศึกษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเครือข่ายวิจัยการศึกษาบูรณาการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการปฏิรูปการศึกษา
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417