เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
ยุทธศาสตร์
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศ/คำสั่ง
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
 
 

จรรยาบรรณของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ จรรโลง ถ่ายทอดเทคโนโลยีและประยุกต์วิชาการตลอดจนการบ่มเพาะบัณฑิตเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษย์และสังคม แต่ความรู้และบัณฑิตที่ปราศจากคุณธรรมกำกับย่อมไม่เป็นที่พึงประสงค์เพราะขาดความดีงามและเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์โทษทั้งปวง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีปณิธานเพื่อสร้างสมและส่งเสริมจรรยาบรรณ จึงเห็นสมควรประกาศจรรยาบรรณของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
 

ข้อ

จรรยาบรรณ

 

แนวปฏิบัติ

1.

อาจารย์พึงอุทิศเวลาและเสียสละให้กับงานสอนด้วยความรับผิดชอบ 1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
ให้เวลาแก่นิสิตอย่างเต็มที่
ให้เกียรติและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างวิญญูชน
มีจิตใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของศิษย์และผู้ร่วมงาน
ปฏิบัติต่อศิษย์แบบกัลยาณมิตร
ให้ความยุติธรรมและเสมอภาคแก่ศิษย์
จัดเตรียมการสอน จัดทำประมวลรายวิชา เข้าสอนและตรวจงานส่งคืนตามกำหนด

2.

อาจารย์พึงสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

จัดการสอนเพื่อพัฒนาศิษย์อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ วางแผนและเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
พัฒนาเทคนิควิชาการสอนแปลกใหม่ แล้วนำมาใช้ในการเรียนการสอน
มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานเต็มที่ ไม่ทิ้งงานกลางคัน
สอนศิษย์โดยไม่ปิดบัง
สอนศิษย์โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

3.

อาจารย์พึงช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างเป็นธรรม 3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรับผิดชอบเกื้อกูลต่อศิษย์ รักษาความลับของศิษย์
สร้างความรู้สึกเป็นมิตรเป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจของศิษย์แต่ละคนและทุกคน
ตอบสนองข้อเสนอของศิษย์และการกระทำของศิษย์ในทางสร้างสรรค์ตามสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของศิษย์แต่ละคนและทุกคน
เสนอแนะแนวทางพัฒนาศิษย์แต่ละคนและทุกคน ตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของศิษย์
รักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
ละเว้นการกระทำที่ทำให้ศิษย์เกิดความกระทบกระเทือนต่อจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของศิษย์
ละเว้นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของศิษย์
ละเว้นการกระทำที่สกัดกั้นพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคมของศิษย์

4.

อาจารย์พึงเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์ 4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
พึงปฏิบัติตนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสอดคล้องกับคำสอนของตนและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ส่งเสริมและผดุงเกียรติแห่งความเป็นอาจารย์
ส่งเสริมความก้าวหน้าซึ่งกันและกันด้วยเหตุผล และไม่เล่นพรรคเล่นพวก
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อาจารย์
พูดจาสุภาพและสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก่ศิษย์และสังคม
พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป

5.

อาจารย์พึงหมั่นศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของตนให้ทันต่อเหตุการณ์เสมอ 5.1
5.2
5.3
มุ่งมั่นในการพัฒนาศาสตร์ของตนอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
ใฝ่รู้อยู่เสมอ ติดตามความรู้ใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต
ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เสมอ

6.

อาจารย์พึงเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 6.1
6.2

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
ตระหนักถึงพันธกรณีในการ
ทำวิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำการวิจัย
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
ต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
ต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย
พึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ระบุ
พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
พึงรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

7.

อาจารย์พึงสร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม 7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในกลุ่มอาจารย์และนิสิต
เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ในหมู่นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
รักษาชื่อเสียงและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ไม่พึงใช้ชื่อและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อหมู่คณะโดยมิชอบ
มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม
เสียสละเพื่อมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม
ชี้แนะมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับวิธีพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัย

8.

อาจารย์พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ 8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
มีความเอาใจใส่ ห่วงใย อาทรและเกื้อกูลต่อผู้อื่น
เป็นผู้ชี้นำการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคม
ชี้นำและรับผิดชอบสังคมและสามารถชี้นำผู้ที่อยู่ในศาสตร์อื่นมาช่วยสังคมได้
รับผิดชอบต่อความเสื่อมและความเจริญของสังคม
พึงรับใช้สังคมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน
เป็นผู้มีจิตสำนึก ติดตามและเฝ้าระวังสังคมตลอดเวลา

9.

อาจารย์ต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรม 9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อศิษย์ ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผลงานที่เป็นของผู้อื่นหรือที่เป็นเจ้าของร่วมกันมาเป็นของตน
ต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์
ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ
มีความเป็นธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับ
มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ

10.

อาจารย์พึงปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างกัลยาณมิตร 10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
ยอมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น เปิดใจกว้างเพื่อพัฒนาความรู้ที่ถูกต้อง
ไม่ยกตนข่มท่าน ให้เกียรติ ให้ความนับถือเพื่อนร่วมงานทั้งสายวิชาการและสนับสนุนทางวิชาการ
ไม่หวงวิชา แลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่เพื่อนร่วมงาน พร้อมที่จะสอนงานให้เพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่
พึงช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในทางสร้างสรรค์
รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ
ยกย่องและนับถือผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมอาชีพทุกระดับ ที่มีความรู้ความสามารถและประพฤติดี

ที่มา: ตามเกณฑ์ของมติที่ประชุมคณบดี จุฬาฯ ครั้งที่ 35/2542 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2542
 
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417