เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
ยุทธศาสตร์
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศ/คำสั่ง
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
 
 
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาต้น   ปีการศึกษา 2552
(ครั้งที่ 2)

 
ระดับมหาบัณฑิต
ระดับดุษฏีบัณฑิต

ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

 สาขาวิชาปฐมวัย
สาขาวิชาปฐมวัย แผน ข (นอกเวลาราชการ)
สาขาวิชาประถมศึกษา
 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ฯ นานาชาติ
 สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
 สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
 สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 

 สาขาวิชาปฐมวัย
 สาขาวิชาปฐมวัย (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 1
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาพลศึกษา
 สาขาวิชาพลศึกษา (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (นอกเวลาราชการ)
 

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

 สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 สาขาวิชาบริหารการศึกษา (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาพัฒนศึกษา
 สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
 สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน


 

 สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 สาขาวิชาบริหารการศึกษา(นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาพัฒนศึกษ
 สาขาวิชาพัฒนศึกษา (นอกเวลาราชการ)
สาขาวิชาอุดมศึกษา แบบ 1
สาขาวิชาอุดมศึกษา แบบ 2
สาขาวิชาอุดมศึกษา แบบ 2 (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน (นอกเวลาราชการ)
 

ภาควิชาดนตรี นาฏศิลปและศิลป์ศึกษา
 สาขาวิชาดนตรีศึกษา  
 สาขาวิชาศิลปศึกษา
 
 
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
 สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย  สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย (นอกเวลาราชการ) สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษ (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
 สาขาวิชาสถิติการศึกษา สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย (นอกเวลาราชการ)
 สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา  
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417