เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
ยุทธศาสตร์
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศ/คำสั่ง
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
 
 
คำสั่งคณะครุศาสตร์
 
ติดตามคำสั่งอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ได้ที่เว็บไซต์ ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คลิกทีนี่
 
คำสั่งเลขที่
เรื่อง
 สั่ง ณ วันที่
ลงวันที่

384/2553

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นตามโครงการของที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

16 ส.ค. 53

16 ส.ค. 53

382/2553

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

16 ส.ค. 53

16 ส.ค. 53

379/2553

แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาเงินของคณะครุศาสตร์

16 ส.ค. 53

16 ส.ค. 53

349/2553

แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

28 ก.ค. 53

29 ก.ค. 53

661/2552

แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการศึกษา (เพิ่มเติม)

25 พ.ย. 52

26 พ.ย. 52

644/2552

แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ (เพิ่มเติม)

17 พ.ย. 52

17 พ.ย. 52

536/2552

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

15 ก.ย. 52

16 ก.ย. 52

524/2552

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ของภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

9 ก.ย. 52

10 ก.ย. 52

523/2552

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา ของภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

9 ก.ย. 52

10 ก.ย. 52

522/2552

แต่งตั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ของภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

9 ก.ย. 52

10 ก.ย. 52

521/2552

แต่งตั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา ของภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

9 ก.ย. 52

10 ก.ย. 52

497/2552

แต่งตั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

1 ก.ย. 52

4 ก.ย. 52

496/2552

แต่งตั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

1 ก.ย. 52

4 ก.ย. 52

495/2552

แต่งตั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

1 ก.ย. 52

4 ก.ย. 52

494/2552

แต่งตั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

1 ก.ย. 52

4 ก.ย. 52

493/2552

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

1 ก.ย. 52

4 ก.ย. 52

492/2552

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

1 ก.ย. 52

4 ก.ย. 52

491/2552

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

1 ก.ย. 52

4 ก.ย. 52

459/2552

แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายเทคโนโลยีการศึกษา

19 ส.ค. 52

20 ส.ค. 52

425/2552

แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษา

31 ก.ค. 52

6 ส.ค. 52

392/2552

แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ (เพิ่มเติม)

1 ก.ค. 52

13 ก.ค. 52

388/2552

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

30 มิ.ย. 52

13 ก.ค. 52

374/2552

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและเครือข่ายเพื่อการศึกษา และที่ปรึกษาหน่วยบริการ

24 มิ.ย. 52

26 มิ.ย. 52

355/2552

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

12 มิ.ย. 52

19 มิ.ย. 52

354/2552

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)

12 มิ.ย. 52

19 มิ.ย. 52

353/2552

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

12 มิ.ย. 52

19 มิ.ย. 52

352/2552

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

12 มิ.ย. 52

19 มิ.ย. 52

351/2552

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

12 มิ.ย. 52

19 มิ.ย. 52

350/2552

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

12 มิ.ย. 52

19 มิ.ย. 52

349/2552

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขานุการคณะ

12 มิ.ย. 52

19 มิ.ย. 52

334/2552

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

5 มิ.ย. 52

8 มิ.ย. 52

326/2552

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

5 มิ.ย. 52

8 มิ.ย. 52

319/2552

แต่งตั้งหัวหน้าหน่วย และหัวหน้าศูนย์ ในสำนักงานเลขานุการ (ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม)

2 มิ.ย. 52

3 มิ.ย. 52

305/2552

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์

19 พ.ค. 52

20 พ.ค. 52

299/2552

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

15 พ.ค. 52

15 พ.ค. 52

290/2552

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (เพิ่มเติม)

12 พ.ค. 52

25 พ.ค. 52

289/2552

แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

12 พ.ค. 52

25 พ.ค. 52

288/2552 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 7 พ.ค. 52 25 พ.ค. 52
277/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตพัฒนา 4 พ.ค. 52 5 พ.ค. 52
276/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียนสาธิตปทุม 4 พ.ค. 52 5 พ.ค. 52
268/2552 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 28 เม.ย. 52 25 พ.ค. 52
267/2552 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 28 เม.ย. 52 25 พ.ค. 52
253/2552 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 21 เม.ย. 52 21 เม.ย. 52
196/2552 แต่งตั้งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 มี.ค. 52 25 พ.ค. 52
175/2552 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 30 มี.ค. 52 7 พ.ค. 52
104/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา 17 ก.พ. 52 28 ก.พ. 52
061/2552 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ 28 ม.ค. 52 28 ก.พ. 52
060/2552 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 28 ม.ค. 52 28 ก.พ. 52
040/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิจัย 22 ม.ค. 52 28 ก.พ. 52
035/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและวางระบบการควบคุมภายใน 21 ม.ค. 52 28 ก.พ. 52
034/2552 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ 21 ม.ค. 52 28 ก.พ. 52
031/2552 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ (เพิ่มเติม) 21 ม.ค. 52 28 ก.พ. 52
028/2552 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ 21 ม.ค. 52 28 ก.พ. 52
570/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหาร 23 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
569/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายการบริหาร 23 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
559/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินคณะครุศาสตร์ 17 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
557/2551 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 17 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
556/2551 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี 17 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
546/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา 16 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
545/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา 16 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
544/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา 16 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
543/2551 แต่งตั้งคณาจารย์ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา 16 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
542/2551 แต่งตั้งคณาจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา 16 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
541/2551 แต่งตั้งคณาจารย์ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา 16 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
505/2551 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ มล.จิรายุ-ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ 8 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
504/2551 แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ศาสตราจารย์ มล.จิรายุ-ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ 8 ธ.ค. 51 28 ก.พ. 52
498/2551 มอบอำนาจในการอนุมัติการลา

4 ธ.ค. 51

28 ก.พ. 52
323/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์
4 ส.ค. 51
5 ส.ค. 51
320/2551
แต่งตั้คณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่าย สมศ.
31 ก.ค. 51
31 ก.ค. 51
319/2551
แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เครือข่าย สมศ.
31 ก.ค. 51
31 ก.ค. 51
306/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการทอดผ้าป่าการศึกษา ปี 2551
24 ก.ค. 51
24 ก.ค. 51
303/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการและอำลาชีวิตราชการ
22 ก.ค. 51
22 ก.ค. 51
245/2551
แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยในสำนักงานเลขานุการ
16 มิ.ย. 51
23 มิ.ย. 51
241/2551
แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจิตสำนึกสารธารณะ
6 มิ.ย. 51
9 มิ.ย. 51
239/2551
แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยในสำนักงานเลขานุการ
5 มิ.ย. 51
6 มิ.ย. 51
234/2551
แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่ออาชีพและการพัฒนากำลังคน
5 มิ.ย. 51
6 มิ.ย. 51
233/2551
แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ
5 มิ.ย. 51
5 มิ.ย. 51
232/2551
แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์จิรายุ-พูนทรัพย์ และผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
5 มิ.ย. 51
5 มิ.ย. 51
229/2551
แต่งตั้งที่ปรึกษางานพัสดุ
4 มิ.ย. 51
4 มิ.ย. 51
228/2551
แต่งตั้งหัวหน้างานอาคารสถานีที่
4 มิ.ย. 51
4 มิ.ย. 51
225/2551
แต่งตั้งรักษาการหัวหน้างานพัสดุ
3 มิ.ย. 51
3 มิ.ย. 51
219/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
29 พ.ค.51
30 พ.ค.51
146/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2550
1 เม.ย.51
1 เม.ย.51
108/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
28 ก.พ.51
5 มี.ค. 51
102/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา
27ก.พ.51
5 มี.ค. 51
101/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา
27ก.พ.51
5 มี.ค. 51
059/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
30 ม.ค.51
4 ก.พ.51
058/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
30 ม.ค.51
4ก.พ.51
052/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับพ่อแม่และทักษะชีวิต
23 ม.ค.51
24 ม.ค.51
044/2551
แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ
18 ม.ค.51
24 ม.ค.51
042/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสรรรค์
18 ม.ค.51
24 ม.ค.51
041/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง"Education at the Dawan of the Century:In Pursuit of Quality and Sustaioability"
18 ม.ค.51
24 ม.ค.51
029/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตระดับสาขาวิชาและวิชาเอก
15 ม.ค.51
17 ม.ค.51
028/2551
แต่งตั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
15 ม.ค.51
17 ม.ค.51
027/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์ แห่งคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2551
15 ม.ค.51
17 ม.ค.51
025/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษา
11 ม.ค.51
15 ม.ค.51
024/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู
11 ม.ค.51
15 ม.ค.51
023/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู
11 ม.ค.51
15 ม.ค.51
021/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ ระดับปริญญาบัณฑิต (เพิ่มเติม)
10 ม.ค.51
14 ม.ค.51
019/2551
แต่งตั้งผู้อำนวนการศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์
9 ม.ค.51
14 ม.ค.51
017/2551
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตโครบการการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
8 ม.ค.51
14 ม.ค.51
015/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับพ่อแม่และทักษะชีวิต
8 ม.ค.51
14 ม.ค.51
011/2551
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ทางอารมร์และสังคม
8 ม.ค.51
14 ม.ค.51
397/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาโรงเรียนเตรียมการศึกษานานาชาติ
27 พ.ย.50
29 พ.ย.50
399/2550
แต่งตั้งที่ปรึกษาโครงการจัดกาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2551
27 พ.ย.50
29 พ.ย.50
400/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2550
27 พ.ย.50
29 พ.ย.50
401/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านการบริหาร
27 พ.ย.50
29พ.ย.50
403/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดกาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษาใน จ.นนทบุรี ปีงบประมาณ 2551
27 พ.ย.50
29 พ.ย.50
405/2550
แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู
27 พ.ย.50
29 พ.ย.50
407/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
27 พ.ย.50
29 พ.ย.50
370/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอนของนิสิตหลักสูตรครุศาสตร์ 5 ปี
16 ต.ค. 50
24ต.ค. 50
366/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่ดินของศูนย์บริการวิชาการจิรายุ-พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม)
12 ต.ค. 50
15 ต.ค. 50
365/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายคลังสมองด้านการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 ต.ค. 50
15 ต.ค. 50
364/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการเรียนรู้ เรื่อง ลูกเสือเพื่อสิ่งแวดล้อม และคู่มือปฏิบัติกิจกรรมในค่ายลูกเสืออุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร
12 ต.ค. 50
15 ต.ค. 50
363/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเครือข่ายโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 ต.ค. 50
15 ต.ค. 50
360/2550
แต่งตั้งประธานสาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์
12 ต.ค. 50
15 ต.ค. 50
339/2550
แต่งตั้งประธานสาขาวิชา
3 ต.ค. 50
4 ต.ค. 50
335/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา(เพิ่มเติม)
24 ก.ย. 50
4 ต.ค . 50
334/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการการรื้อถอนอาคารและจัดระบบสาธารณูปโภคในการรื้อถอนอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 ก.ย. 50
18 ก.ย. 50
322/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการการศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 ก.ย. 50
12 ก.ย. 50
320/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานทอดกฐิน ประจำปี 2550
6 ก.ย. 50
12 ก.ย. 50
319/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานด้านแผน งบประมาณและการบริหาร
5 ก.ย. 50
7 ก.ย. 50
311/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานการศึกษาและเยี่ยมเยียนนิสิตเก่า คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 ส.ค. 50
29 ส.ค. 50
287/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ESD Net Training Workshop : Reorienting Teacher Educators to infuse Education for Sustainable Development Through ICT
3 ส.ค. 50
7 ส.ค. 50
286/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 ส.ค. 50
7 ส.ค. 50
272/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคาร 2 คณะครุศาสตร์
17 ก.ค. 50
17 ก.ค. 50
259/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
3 ก.ค. 50
3 ก.ค. 50
256/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพและการพัฒนากำลังคน
2 ก.ค. 50
3 ก.ค. 50
255/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
29 มิ.ย. 50
3 ก.ค. 50
254/2550
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
29 มิ.ย. 50
3 ก.ค. 50
253/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
28 มิ.ย. 50
3 ก.ค. 50
252/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะครุศาสตร์
28 มิ.ย. 50
3 ก.ค. 50
251/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการและอำลาชีวิตราชการ
25 มิ.ย. 50
3 ก.ค. 50
248/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
20 มิ.ย. 50
20 มิ.ย. 50
243/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการระดบทุน(เพิ่มเติม)
20 มิ.ย. 50
20 มิ.ย. 50
234/2550
งดการเรียนการสอนเพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 50 ปี
14 มิ.ย. 50
20 มิ.ย. 50
232/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศสำหรับคณาจารย์
14 มิ.ย. 50
20 มิ.ย. 50
226/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึษา ของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา (เพิ่มเติม)
8 มิ.ย. 50
11 มิ.ย. 50
224/2550
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมความเป็นครูสำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
8 มิ.ย. 50
11 มิ.ย. 50
207/2550
แต่งตั้งกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม หน้า 1,2
21พ.ค.50
21พ.ค.50
205/2550
แต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
21พ.ค.50
21พ.ค.50
203/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
18พ.ค.50
18พ.ค.50
202/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแผนและงบประมาณ
18พ.ค.50
18พ.ค.50
181/2550
แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าหน่วยทะเบียนและประเมินผล ในสำนักเลขานุการ (ปฏิบัติงานทีโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ)
1 พ.ค.50
16พ.ค.50
178/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเสริมหลักสูตรความเป็นครูหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
1 พ.ค.50
3 พ.ค.50
177/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะครุศาสตร์
1 พ.ค.50
3 พ.ค.50
167/2550
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
1 พ.ค.50
3 พ.ค.50
169/2550
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาภาคภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
23 เม.ย 50
25เม.ย 50
094/2550
แต่งตั้งคณาจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
20 ก .พ. 50
21 ก .พ. 50
092/2550
แต่งตั้งประธานสาขาวิชา
20 ก .พ. 50
26 ก .พ. 50
086/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
20 ก .พ. 50
26 ก .พ. 50
085/2550
แต่งตั้งประธานสาขาวิชาวิจัยการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
20 ก .พ. 50
21 ก .พ. 50
078/2550
แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชา นโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
13ก .พ. 50
21 ก .พ. 50
077/2550
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
13 ก .พ. 50
21 ก .พ. 50
072/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน คณะครุศาสตร์
9 ก .พ. 50
16 ก .พ. 50
070/2550
แต่งตั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
9 ก .พ. 50
16 ก .พ. 50
069/2550
แต่งตั้งคณาจารย์ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
9 ก .พ. 50
16 ก .พ. 50
057/2550
แต่งตั้งอนุคณะกรรมสรรหาประธานสาขาวิชา ของภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ศึกษา
5 ก .พ. 50
2 ก .พ. 50
056/2550
แต่งตั้งรักษาการประธานสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ศึกษา
5 ก .พ. 50
2 ก .พ. 50
050/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์ใหม่
5 ก .พ. 50
31 ม .ค. 50
049/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานสาขาวิชา ของภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
5 ก .พ. 50
31 ม .ค. 50
048/2550
แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายคลังสมองด้านการศึกษา
5 ก .พ. 50
29 ม .ค. 50
047/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ
5 ก .พ. 50
29 ม .ค. 50
043/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาดูงานการศึกษาและเยี่ยมเยียนนิสิตเก่า คณะครุศาสตร์
2 ก .พ. 50
25 ม .ค. 50
041/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนนวัตกรรมการศึกษา
2 ก .พ. 50
23 ม .ค. 50
040/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำหลักสูตรระดับประถมศึกษาของโรงเรียนนวัตกรรมการศึกษา
2 ก .พ. 50
23 ม .ค. 50
037/2550
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการทำวิจัยของคณาจารย์
19 ม .ค. 50
19 ม .ค. 50
036/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
19 ม .ค. 50
19 ม .ค. 50
035/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย์) คณะครุศาสตร์
19 ม .ค. 50
19 ม .ค. 50
011/2550
แต่งตั้งอนุกรรมการประเมินผลการสอนของบุคลากรผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
8 ม .ค. 50
9 ม .ค. 50
010/2550
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้ตรวจสอบแบบ ก.พ.ว.2
8 ม .ค. 50
9 ม .ค. 50
007/2550
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการด้านวิรัชกิจและกิจการพิเศษโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
8 ม .ค. 50
8 ม .ค. 50
006/2550
แต่งตั้งหัวหน้างานในสำนักงานเลขานุการ
8 ม .ค. 50
8 ม .ค. 50
005/2550
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
8 ม .ค. 50
8 ม .ค. 50
432/2549
แต่งตั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
13 ธ.ค. 49
17 ธ.ค. 49
431/2549
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
13 ธ.ค. 49
17 ธ.ค. 49
429/2549
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Next Generation for Teachers
13 ธ.ค. 49
17 ธ.ค. 49
428/2549
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการห้องอาหารคณะครุศาสตร์
13 ธ.ค. 49
17 ธ.ค. 49
426/2549
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review) บทความวิชาการและบทความวิจัยวารสารครุศาสตร์ (เพิ่มเติม)
12 ธ.ค.49
13 พ.ย. 49
425/2549
แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและตรวจสอบเอกสารด้านการเงินและบัญชี
12 ธ.ค.49
13 พ.ย. 49
424/2549
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2550
12 ธ.ค.49
13 พ.ย. 49
423/2549
ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
7 ธ.ค.49
3 ม.ค. 50
422/2549
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสามประสาน ประจำปี 2550
7 ธ.ค.49
3 ม.ค. 50
419/2549
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกิจการนิสิต
7 ธ.ค.49
13 พ.ย. 49
353/2549
แต่งตั้งคณะกรรมการธุรการและการเงินโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ
9 ต.ค. 49
10 ต.ค. 49
352/2549
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
9 ต.ค. 49
10 ต.ค. 49
333/2549
มอบหมายรองคณบดีปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
29 ก.ย. 49
2 ต.ค. 49
332/2549
แต่งตั้งประธานสาขาวิชานิเทศการศึกษา
29 ก.ย. 49
2 ต.ค. 49
331/2549
แต่งตั้งประธานสาขาวิชาบริหารการศึกษา
29 ก.ย. 49
2 ต.ค. 49
330/2549
แต่งตั้งประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
29 ก.ย. 49
2 ต.ค. 49
329/2549
แต่งตั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
29 ก.ย. 49
2 ต.ค. 49
328/2549
แต่งตั้งคณาจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
29 ก.ย. 49
2 ต.ค. 49
314/2549
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการวิจัย
15 ก.ย. 49
26 ก.ย.49
313/2549
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
15 ก.ย. 49
26 ก.ย.49
312/2549
แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนกำลังคนคณะครุศาสตร์
15 ก.ย. 49
26 ก.ย. 49
207/2549
แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาหัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ศึกษา
30 มิ.ย.49
30 มิ.ย.49
184/2549
แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีด้านวิรัชกิจและกิจการพิเศษ
6 มิ.ย.49
6 มิ.ย.49
303/2549
แต่งตั้งกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11 ก.ย.49
11 ก.ย.49
299/2549
แต่งตั้งกรรมการวางแผนกำลังคนคณะครุศาสตร์
11 ก.ย.49
11 ก.ย.49
290/2549
แต่งตั้งคณาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชานโนบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
6 ก.ย. 49
6 ก.ย. 49
258/2549
แต่งตั้งกรรมการโครงการคลินิคหมอภาษา[รายละเอียด]
8 ส.ค.49
8 ส.ค.49
259/2549
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย[รายละเอียด]
8 ส.ค.49
 8 ส.ค.49
247/2549
แต่งตั้งหัวหน้า และหัวหน้าศูนย์ ในสำนักงานเลขานุการ (ปฏิบัติงานที่ ร.ร.สาธิตฝ่ายประถม)[1 2]
9 ส.ค. 49
9 ส.ค. 49
238/2549
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของเด็กผู้ทมีความต้องการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิต[เพิ่มเติม ]
25 ก.ค.49
25 ก.ค.49
185/2549
แต่งตั้งกรรมการบริหารโครงการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ร.ร.สาธิต จุฬาฯ
8 มิ.ย.49
8 มิ.ย.49 
206/2549
แต่งตั้งกรรมการสอบวัดคุณสมบัตินิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาคต้น 49
8 ส.ค.49
8 ส.ค.49 
205/2549
แต่งตั้งกรรมการประสานงานโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[หน้า 1 , 2]
26 มิ.ย.49
26 มิ.ย.49
198/2549
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูประจำการ โรงเรียนในอัครสังมณฑลกรุงเทพฯ
22 มิ.ย.49
22 มิ.ย.49
185/2549
แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกเด็กเข้าศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิต [หน้า 1 , 2]
8 มิ.ย. 49
8 มิ.ย. 49
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417