เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
ยุทธศาสตร์
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศ/คำสั่ง
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
 
 
ประกาศคณะครุศาสตร์
 
ติดตามประกาศอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ได้ที่เว็บไซต์ ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คลิกทีนี่
 

เรื่อง

ประกาศ ณ วันที่
ลงวันที่

ปรับโครงสร้างการบริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

18 พ.ย. 54

5 ม.ค. 55

ผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

3 ส.ค. 53

3 ส.ค. 53

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

1 ส.ค. 53

3 ส.ค. 53

การเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ

29 มิ.ย. 53

5 ก.ค. 53

ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

5 ก.ค. 53

5 ก.ค. 53

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

22 มิ.ย. 53

24 มิ.ย. 53

แนวทางปฏิบัติในการลาไปประชุม สัมมนาและดูงานในต่างประเทศของอาจารย์คณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓

17 ก.พ. 53

18 ก.พ. 53

งดการเรียนการสอน

8 ม.ค. 53

12 ม.ค. 53

ผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครูเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. ๒๕๕๓

8 ม.ค. 53

12 ม.ค. 53

การประกวดแต่งคำประพันธ์และคำขวัญเกี่ยวกับครูเนื่องในโอกาสวันครู

25 ธ.ค. 52

30 ธ.ค. 52

การคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านคุณลักษณะความเป็นครูเนื่องในโอกาสวันครู

25 ธ.ค. 52

30 ธ.ค. 52

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

1 ก.ย. 52

4 ก.ย. 52

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์

5 ส.ค. 52

6 ส.ค. 52

ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2552

3 ก.ค. 52

9 ก.ค. 52

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2552

3 ก.ค. 52

9 ก.ค. 52

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องสมุด "บ้านจิรายุ-พูนทรัพย์"

15 มิ.ย. 52

16 มิ.ย. 52

การประกาศเกียรติคุณปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ พ.ศ. 2552

10 มิ.ย. 52

11 มิ.ย. 52

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนอนุบาลศิลปาชีพบางไทร

9 มิ.ย. 52

10 มิ.ย. 52

องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

5 มิ.ย. 52

8 มิ.ย. 52

ปรับโครงสร้างการบริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552

5 มิ.ย. 52

6 มิ.ย. 52

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารศูนย์บริการวิชาการศูนย์จิรายุ-พูนทรัพย์ จังหวัดระยอง

28 พ.ค. 52

28 พ.ค. 52

เกณฑ์การพิจารณาจ้างบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ พ.ศ.2552

14 พ.ค. 52

15 พ.ค. 52

รายชื่อคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

14 พ.ค. 52

15 พ.ค. 52

หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งศาสตราภิชาน คณะครุศาสตร์ พ.ศ.2552

14 พ.ค. 52

15 พ.ค. 52

แต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจำภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา

12 พ.ค. 52

13 พ.ค. 52

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 28 เม.ย. 52 29 เม.ย. 52
แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินคณะครุศาสตร์ 24 เม.ย. 52 27 เม.ย. 52
รับสมัครบุคคลเข้าประกอบการถ่ายเอกสารในบริเวณคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2552-2554 3 เม.ย. 52 21 เม.ย. 52
หลักเกณฑ์การสนับสนุนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรม การประชุมสัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน พ.ศ. 2552 27 ก.พ. 52 28 ก.พ. 52
องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 26 ก.พ. 52 28 ก.พ. 52
อัตราการเบิกจ่ายค่ารับรองในการประชุม กรณีไม่มีการจัดเก็บรายได้ พ.ศ. 2552 23 ก.พ. 52 28 ก.พ. 52
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม 23 ก.พ. 52 28 ก.พ. 52
การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศสำหรับคณาจารย์ พ.ศ. 2552 23 ก.พ. 52 28 ก.พ. 52
แต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจำภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา 13 ก.พ. 52 28 ก.พ. 52

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2552

27 ต.ค. 51

20 พ.ค. 52

วัน เวลาปฏิบัติงานปกติของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ

17 ต.ค. 51

20 พ.ค. 52

ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประเภทผู้เทนคณาจารย์ประจำ
1 ส.ค. 51
2 ส.ค.51

ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑

24 มิ.ย. 51

4 มิ.ย. 53

ปรับโครงสร้างคณะครุศาสตร์ ปี 2551
2 มิ.ย. 51
2 มิ.ย. 51
เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ [เกณฑ์ภาระงานแก้ไข-51][เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำจุฬาฯ]
2 มิ.ย. 51
3 มิ.ย. 51
แต่งตั้งปูชนียาจารย์แห่งครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2551
23พ.ค. 51
23 พ.ค. 51
แต่งตั้งศาสตราภิชาน ปี 2551
8 ก.ค.51
8 ก.ค.51
หลักเกณฑ์การสนับสนุนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการอบรมสัมมนา หรือการศึกษาดูงาน แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551[โครงการ][แบบฟอร์ม]
18ก.พ. 51
27 ก.พ. 51
แนวทางการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถที่อยู่ระหว่างศึกษาเพื่อเป็นคณาจารย์ครุศาสตร์

13ก.พ. 51

15 ก.พ. 51
ปรับโครงสร้างการบริหารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
1 ก.พ. 51
4 ก.พ. 51

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2551

25ม.ค. 51
29 ม.ค. 51
จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพครู
23พ.ย. 50
29 พ.ย. 50
รางวัลนิสิตปฏิบัติการวิชาชีพครูดีเด่น นิสิตปฏิบัติงานดีเด่น และนิสิตผู้ผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ดีเด่น
17ต.ค. 50
24 ต.ค. 50
เครือข่ายสถานศึกษาสำหรับปฏิบบัติการสอนของนิสิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
4 ต.ค. 50
24 ต.ค. 50
การรับนิสิตเข้าศึกษา ชั้นปีที 1 ปีการศึกษา 2550 เข้าวิชาเอกตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
27 ส.ค. 50
5 ก.ย. 50
โครงการเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
27 ส.ค. 50
27 ส.ค. 50
ข้อกำหนดสำหรับนิสิตที่จะเรียนวิชาประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการวิชาชีพครู
6 ส.ค. 50
14 ส.ค.50
เงินทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาในกองทุนคณะครุศาสตร์
3 ส.ค. 50
3 ส.ค. 50
เงินทุนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
3 ส.ค. 50
3 ส.ค. 50
เงินทุนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
3 ส.ค. 50
3 ส.ค. 50
(ร่าง) องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ร่าง
2 ส.ค.50
การเลือกตั้งกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจำ
15 มิ.ย.50
16 ก.ค.50
ศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2550 หน้า 1 ,2 ,3
15 มิ.ย.50
20 มิ.ย. 50
ปูชนียาจารย์แห่งคณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2550
14 มิ.ย.50
20 มิ.ย. 50
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาความดีความชอบประจำปีสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน
8 มิ.ย. 50
12มิ.ย. 50
หลักเกณฑ์และวิธีการเลี่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง สายสนับสนุน
8 มิ.ย. 50
12มิ.ย. 50
องค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
8 มิ.ย. 50
8 มิ.ย. 50
หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาความดีความชอบประจำปีสำหรับบุคลากร สายวิชาการ
29 พ.ค. 50
8 มิ.ย. 50
หลักเกณฑ์และวิธีการเลี่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้าง สายวิชาการ
8 มิ.ย. 50
การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศสำหรับคณาจารย์ พ.ศ.2550 [คำสั่ง] [ใบสมัคร]
25 เม.ย. 50
25 เม.ย. 50
การเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2550
30 มี.ค.50

3 เม.ย.2550

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาด้านพลังงานของประเทศ
2 มิ.ย.48
16 ก.พ. 50
ระเบียบการให้บริการทางวิชาการ
31 ม.ค. 50
2 ก.พ. 50
ผลการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2550(ครั้งที่ 2)
29 ม.ค. 50
2 ก.พ. 50
ขอปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2550
3 ม.ค. 50
23 ม.ค. 50
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการ "ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
19 ม.ค. 50
23 ม.ค. 50
ระบบบริหารภาควิชา พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549
19 ธ.ค.49
21 ธ.ค. 49
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ.2549
29 ธ.ค. 49
20 ธ.ค. 49

ระบบการบริหารภาควิชา พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549

19 ธ.ค. 49
18 ก.พ. 56
แต่งตั้งประธานชมรมอาจารย์คณะครุศาสตร์ [ประกาศ][คะแนน]
13 ธ.ค.49
14 ธ.ค. 49
แนวปฏิบัติในการเสนอแต่งตั้งศาสตราภิชาน [รายละเอียด] [ฟอร์มขอเสนอตั้ง] [ฟอร์มประวัติ]
1 ธ.ค. 49
13 ธ.ค. 49
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ(คณาจารย์)
1 ธ.ค.49
13 ธ.ค. 49
แต่งตั้งหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
19 ก.ย.49
21พ.ย. 49
แต่งตั้งผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการประจำภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
17 พ.ย.49
21พ.ย. 49
การบริหารชมรมอาจารย์คณะครุศาสตร์ พ.ศ.2540
30 ต.ค.49
21พ.ย. 49
อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนและเงินเรียกเก็บประเภทอื่น ๆ สำหรับนิสิต พ.ศ.2549
26 ก.ย. 49
28 ก.ย. 49
การแต่งตั้งประธานสาขาวิชา
25 ก.ย. 49
26ก.ย.49
หลักสูตรสหสาขา
31 ส.ค .49
2 ก.ย. 49
เกณฑ์การพิจารณาอัตราคณาจารย์ของภาควิชาและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
27 มิ.ย.49
27 มิ.ย.49
การคัดเลือกศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี พ.ศ. 2549
31 มี.ค.49
1 เม.ย.49
แต่งตั้งกรรมการเตรียมเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย E-Learning
31 มี.ค.49
1 เม.ย.49
การบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ปี 2548
3 ส.ค.48
3 ส.ค.48
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417