เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
ยุทธศาสตร์
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศ/คำสั่ง
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
 
 
โครงสร้างหลักสูตร
 

ภาควิชา

สาขาวิชา

ครุศาสตรบัณฑิต

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต

1.หลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี

-การศึกษาปฐมวัย

-การศึกษาปฐมวัย

-การศึกษาปฐมวัย

   การศึกษา

-ประถมศึกษา

-ประถมศึกษา

-หลักสูตรและการสอน

 

-มัธยมศึกษา

-การสอนภาษาไทย

-เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

 

-การสอนภาษาอังกฤษฯ

 

 

 

-การสอนสังคมศึกษา

 

 

 

-การสอนวิทยาศาสตร์

 

 

 

-การสอนคณิตศาสตร์

 

 

 

-โสตทัศนศึกษา

 

 

 

-พลศึกษา

-พลศึกษา

2.ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ศึกษา

-ศิลปศึกษา

-ศิลปศึกษา

 

 

-ดนตรีศึกษา

 

 

3.นโยบาย การจัดการและความเป็น

 

-บริหารการศึกษา

-บริหารการศึกษา

   ผู้นำทางการศึกษา

 

-นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

 

 

 

-อุดมศึกษา

-อุดมศึกษา

 

-การศึกษานอกระบบ ร.ร.

-การศึกษานอกระบบ ร.ร.

-การศึกษานอกระบบ ร.ร.

 

-ธุรกิจศึกษา

-พัฒนศึกษา

-พัฒนศึกษา

4.วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

 

-วิจัยการศึกษา

-วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา

 

 

-สถิติการศึกษา

 

 

 

-การวัดและประเมินผลการศึกษา

-การวัดและประเมินผลการศึกษา

 

 

-จิตวิทยาการศึกษา

-จิตวิทยาการศึกษา

การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417