เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
ยุทธศาสตร์
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศ/คำสั่ง
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
 
 
  คณะผู้บริหาร
(สมัยที่ 15, พ.ศ. 2555-2557)
 
คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง คณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ รองคณบดี (บริหารทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์)
รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ รองคณบดี (กายภาพ พัสดุ และกิจการพิเศษ)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ รองคณบดี (แผน งบประมาณ ประกันคุณภาพ และการเงิน/บัญชี)
รองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล รองคณบดี (วิจัยและบริการวิชาการ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นชนก โควินท์ รองคณบดี (วิรัชกิจ)
อาจารย์ชูวิทย์ ยุระยง รองคณบดี (กิจการนิสิต)
อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล รองคณบดี (หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
รองศาสตราจารย์ สุพร ชัยเดชสุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมและรองคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยศักดิ์ ชั่งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและรองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี (บริหารทั่วไป และบริหารทรัพยากรมนุษย์)
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี (การเงิน/บัญชี)
อาจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก ผู้ช่วยคณบดี (การเงิน/บัญชี)
อาจารย์ ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ ผู้ช่วยคณบดี (ประกันคุณภาพ)
อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดี (แผน งบประมาณ)
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร ผู้ช่วยคณบดี (กิจการพิเศษ)
อาจารย์วิเชียร หรรษานิมิตกุล ผู้ช่วยคณบดี (กายภาพ พัสดุ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ ผู้ช่วยคณบดี (กายภาพ พัสดุ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ ผู้ช่วยคณบดี (งานวิจัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี (งานวิจัย)
อาจารย์ ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล ผู้ช่วยคณบดี (งานวิจัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้ช่วยคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
อาจารย์ ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ ผู้ช่วยคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
อาจารย์ ดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ ผู้ช่วยคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
อาจารย์ ดร.ศันสนีย์ เณรเทียน ผู้ช่วยคณบดี (งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน)
อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ สุเมตติกุล ผู้ช่วยคณบดี (งานวิรัชกิจ)
อาจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า ผู้ช่วยคณบดี (งานวิรัชกิจ)
อาจารย์ ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ ผู้ช่วยคณบดี (งานกิจการนิสิต)
อาจารย์ ดร.วรรณี เจตจำนงนุช ผู้ช่วยคณบดี (งานกิจการนิสิต)
อาจารย์ ดร.อุไรวาส ปรีดีดิลก ผู้ช่วยคณบดี (งานกิจการนิสิต)
หัวหน้าภาควิชา
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท หัวหน้าภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
 
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417