เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
ยุทธศาสตร์
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศ/คำสั่ง
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
 
 
รายนามคณบดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 
 
1. ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยาพ.ศ.2500 - พ.ศ.2503
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอำรุงพ.ศ.2503 - พ.ศ.2507 (รักษาการ)
3. ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยาพ.ศ.2507 - พ.ศ.2514
4. ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอำรุงพ.ศ.2514 - พ.ศ.2518
5. ศาสตราจารย์ ดร. ภิญโญ สาธรพ.ศ.2518 - พ.ศ.2519
6. ศาสตราจารย์ อำไพ สุจริตกุลพ.ศ.2519 - พ.ศ.2523
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยาพ.ศ.2523 - พ.ศ.2527
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อัตชูพ.ศ.2527 - พ.ศ.2531
9. ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์พ.ศ.2531 - พ.ศ.2535
10. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์พ.ศ.2535 - พ.ศ.2539 (สมัยที่ 1)
11. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์พ.ศ.2539 - พ.ศ.2543 (สมัยที่ 1)
12. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547 (สมัยที่ 2)
13. รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์พ.ศ.2547 - พ.ศ.2551 (สมัยที่ 2)
14. ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสีพ.ศ.2551 - พ.ศ.2555
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมืองพ.ศ.2555 - พ.ศ.2557
16. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417