เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่มีการ update นับจากวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
ขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์คณะฯ เวอร์ชั่นล่าสุด ได้ที่ http://www.edu.chula.ac.th
> Start
หน้าแรก
แนะนำคณะ
ประวัติคณะ
พันธกิจ
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
หลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาเอก
นิสิต
จำนวนนิสิต
ปฏิทินการศึกษา
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
บุคลากร
จำนวนคณาจารย์
จำนวนเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
เอกสารเผยแพร่
รายงานประจำปี
ประชาคมครุศาสตร์
ประกาศ/คำสั่ง
ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
 
 

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาของแผ่นดิน และดำรงความเป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

พันธกิจ

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จำเป็นต้องมีพันธกิจดังนี้

1

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต/ผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีองค์รวมคุณลักษณะด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ และความดีอย่างสมดุล เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยและสังคมโลก โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2

บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ได้มาตรฐาน โดยการบูรณาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัด/ประเมินผล และการพัฒนานิสิต/ผู้เรียน

3

สร้างภูมิปัญญาและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยริเริ่มกระบวนทัศน์ใหม่และเผยแพร่ความรู้เชิงปฏิบัติที่สามารถพัฒนานิสิต/ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน เพื่อการชี้นำและแก้ปัญหาการศึกษาของชาติ

4

สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ สืบทอดสายใย ความผูกพันระหว่างพฤทธาจารย์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ

5

พัฒนาระบบการบริหารอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และเป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษาของแผ่นดิน

ผลผลิตที่คาดหวัง

ผลผลิตที่คาดหวังตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 4 ประการ มีดังนี้

1

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำสาขาสังคมศาสตร์ ในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 7 ระดับ ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และหลังปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคุณภาพ และคุณธรรมมีลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้วิธีเรียนและเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ คณะครุศาสตร์ต้องเป็นผู้นำศาสตร์การเรียนการสอน และระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication Technology) การประกันคุณภาพการเรียนการสอน ด้วยระบบฐานข้อมูลออนไลน์ และฐานข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based System) รวมทั้งการประเมินนวัตกรรมทางการเรียนการสอน

2

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำสาขาสังคมศาสตร์ ที่ผลิตผลงานวิชาการทางการศึกษาสำหรับสังคมไทยและสังคมโลก ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาทางเลือก ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ได้แก่ การบริหารการศึกษาและความเป็นผู้นำ หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา สถิต วิจัยและจิตวิทยาการศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการศึกษา

3

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นแหล่งอ้างอิงทางการศึกษา และเป็นผู้นำทางปัญญาเพื่อ การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมเครือข่ายทางการศึกษานานาชาติของภูมิภาค (Hub) เพื่อกระจายความรู้สู่สาธารณะ (Public Domain)

4

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นอาศรมการศึกษาและเป็นบ้านอันอบอุ่นของประชาคม ครุศาสตร์ ประชาคมการศึกษาไทยและนานาชาติ

กลยุทธ์การบริหารจัดการ

เพื่อให้สัมฤทธิ์ตามผลผลิตที่คาดหวัง และบรรลุวิสัยทัศน์ครุศาสตร์ จำเป็นต้องมีกลยุทธ์การบริหารจัดการ การกำหนดแผนงาน/โครงการรองรับ ในการขับเคลื่อนและดำเนินการสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ร่วมกันของประชาคมครุศาสตร์ กลยุทธ์สำคัญ คือ

กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้ความเชี่ยวชาญและภาพลักษณ์ที่ดีของคณะครุศาสตร์

กลยุทธ์การเสริมความแข็งแกร่งของคณะครุศาสตร์โดยการการสร้างความสามัคคีเพื่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างประสานพลังของประชาคมครุศาสตร์

 

 

กลยุทธ์การสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในหน่วยงานต่าง ๆ โดยการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานจากความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

กลยุทธ์ซ่อม โดยการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียจากการดำเนินงานในคณะครุศาสตร์และรับมือกับวิกฤติจากภายนอก

การดำเนินการตามกุลยุทธ์ประกอบด้วย การมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำและเสียสละ ทีมบริหารที่มีความสามารถและคุณธรรม ระบบการบริหารที่คล่องตัว มีธรรมาภิบาล และโปร่งใส มีคุณธรรมควบคู่ความเป็นเลิศและเสรีภาพทางวิชาการ มุ่งเป็น Electronic-Faculty (E-Faculty) โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมาใช้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพ โดยให้ประชาคมครุศาสตร์ทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ข้าราชการ บุคลากรสายวิชาการ/สายปฏิบัติการ และพฤทธาจารย์ มีส่วนร่วมโดยการประสานพลัง “ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ” มีระบบการสื่อสาร ติดตามผลและประเมินตามตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาปรับปรุงความเหมาะสมของวิสัยทัศน์ กลุ่มงาน แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม และผลการปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

 อาคารประฃุมสุข อาชวอำรุง
ตึก 2

ตึก 6
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการบริหารการลงทุนฯ
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการอัตรากำลัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารระบบประกันคุณภาพ
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417