สายตรงคณบดี

>Links
อัตลักษณ์ ครุศาสตร์ จุฬาฯ
อาจารย์
สอนดี วิจัยเด่น
เน้นคุณธรรม นำสังคม
บัณฑิต
มีความสง่า พูดจาดี
มีความรู้ คู่คุณธรรม
เจ้าหน้าที่
เชี่ยวชาญงาน บริการดี
มีคุณธรรม


 

เยี่ยมชม YouTube ครุศาสตร์ จุฬาฯ
เยี่ยมชม แฟนเพจครุศาสตร์ จุฬาฯ
ทำบุญ ทำบุญ ทำบุญ ทำบุญ Foreign LLL 2014 รายการครู
::: คณบดีรับมอบตำแหน่งประธานคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ::ดูเพิ่มเติม:: ::: ::: หมายเลขโทรศัพท์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อาคารพระมิ่งขวัญฯ ::ดูเพิ่มเติม:: ::: แนวปฏิบัติการใช้อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ::ดูรายละเอียด::
ครุศาสตร์วันนี้


ออนไลน์

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล
30 กันยายน 2557

ประเมินคุณภาพภายใน

พิธีส่งมอบงานคณบดีสมัยที่ 16
25 กันยายน 2557

ออนไลน์

จัดงาน "เพชรชมพู มุทิตาจิต 2557"
30 กันยายน 2557

ประเมินคุณภาพภายใน

การแสดงดนตรีเที่ยงวัน ครั้งที่ 1
19 กันยายน 2557


ออนไลน์

National Launch of the 2013/
19 กันยายน 2557

ออนไลน์

พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปี 2557
28 สิงหาคม 2557
แสดงความยินดี

7 ปี สำนักวิทยาศาสตรสาธารณสุข
สาธา
ร่วมแสดงความยินดีแด่คณบดี (ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล) เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

กิจกรรม


อัญเชิญเทวรูป "พระพฤหัสบดี"

สาธาอัญเชิญและถวายสักการะเทวรูป “พระพฤหัสบดี”
ประจำคณะครุศาสตร์ ประดิษฐาน ณ ห้องเทพบรรณรัตน์ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ผู้ริเริ่มและอำนวยการสร้าง ศาสตราภิชานสัญญา วงศ์อร่าม เป็นผู้ออกแบบและปั้นพระเทวรูป “พระพฤหัสบดี” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
ดูเพิ่มเติม
รางวัลด้านการปฏิบัติการสอนที่เป็นเยี่ยม
ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรางวัลด้านการปฏิบัติการสอนที่เป็นเยี่ยม(Best Practice) จากหน่วยงาน Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) แห่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  ดูเพิ่มเติม


พานไหว้ครํได้รับรางวัล
พานไหว้ครูพานไหว้ครูคณะครุศาสตร์ “ร้อยรักรวมศรัทธา นบบูชาครูอาจารย์” ได้รับรางวัลชนะเลิศพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม จากการประกวดพานไหว้ครู ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557
Office of International Affair Download Proceeding of CESA 2012 document Research Clinic Unit Chulapedia สมัครรับข่าวสารจากจุฬาฯ ฟรี !!! แผนที่บริเวณในจุฬาฯ
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการการเงิน
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417