>เมนูหลัก


หน้าแรก


ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
คณะผู้บริหาร
ภาควิชา/หน่วยงาน
การสมัครเข้าศึกษา


หลักสูตร


ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
จรรยาบรรณอาจารย์
บัณฑิตที่พึงประสงค์

>Links
อัตลักษณ์ ครุศาสตร์ จุฬาฯ
อาจารย์
สอนดี วิจัยเด่น
เน้นคุณธรรม นำสังคม
บัณฑิต
มีความสง่า พูดจาดี
มีความรู้ คู่คุณธรรม
เจ้าหน้าที่
เชี่ยวชาญงาน บริการดี
มีคุณธรรมเยี่ยมชม YouTube ครุศาสตร์ จุฬาฯ
เยี่ยมชม แฟนเพจครุศาสตร์ จุฬาฯ
p1p1open houseopen houseopen houseopen houseopen houseopen houseopen houseopen houseopen houseทำบุญทำบุญทำบุญทำบุญLLL 2014รายการครู
::: คณบดีรับมอบตำแหน่งประธานคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ::ดูเพิ่มเติม:: ::: ::: หมายเลขโทรศัพท์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อาคารพระมิ่งขวัญฯ ::ดูเพิ่มเติม:: ::: แนวปฏิบัติการใช้อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ::ดูรายละเอียด::
ครุศาสตร์วันนี้

less

อบรมเชิงปฏิบัติการ Less Paper
27 ตุลาคม 2557


ออนไลน์

ทอดกฐินสามัคคี จ.สระบุรี
22 ตุลาคม 2557


ออนไลน์

ทอดกฐินสามัคคี จ.สระบุรี
22 ตุลาคม 2557


ยุทธศาสตร์

ประชุมยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์
20 ตุลาคม 2557ออนไลน์

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
20 ตุลาคม 2557


ออนไลน์

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
19 ตุลาคม 2557

แสดงความยินดี

คณบดี คนที่ 12
ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติคณบดี คนที่ 12 ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ดูเพิ่มเติม


รางวัลด้านการปฏิบัติการสอนที่เป็นเยี่ยม
ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรางวัลด้านการปฏิบัติการสอนที่เป็นเยี่ยม(Best Practice) จากหน่วยงาน Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) แห่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557ดูเพิ่มเติม
กิจกรรม


อัญเชิญเทวรูป "พระพฤหัสบดี"

สาธาอัญเชิญและถวายสักการะเทวรูป “พระพฤหัสบดี”
ประจำคณะครุศาสตร์ ประดิษฐาน ณ ห้องเทพบรรณรัตน์ ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา ผู้ริเริ่มและอำนวยการสร้าง ศาสตราภิชานสัญญา วงศ์อร่าม เป็นผู้ออกแบบและปั้นพระเทวรูป “พระพฤหัสบดี” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
ดูเพิ่มเติม
Office of International Affair Download Proceeding of CESA 2012 document Research Clinic Unit Chulapedia สมัครรับข่าวสารจากจุฬาฯ ฟรี !!! แผนที่บริเวณในจุฬาฯ
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการการเงิน
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417