>เมนูหลัก


หน้าแรก


ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
คณะผู้บริหาร
ภาควิชา/หน่วยงาน
การสมัครเข้าศึกษา


หลักสูตร


ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
จรรยาบรรณอาจารย์
บัณฑิตที่พึงประสงค์

>Links
อัตลักษณ์ ครุศาสตร์ จุฬาฯ
อาจารย์
สอนดี วิจัยเด่น
เน้นคุณธรรม นำสังคม
บัณฑิต
มีความสง่า พูดจาดี
มีความรู้ คู่คุณธรรม
เจ้าหน้าที่
เชี่ยวชาญงาน บริการดี
มีคุณธรรมเยี่ยมชม YouTube ครุศาสตร์ จุฬาฯ
เยี่ยมชม แฟนเพจครุศาสตร์ จุฬาฯ

p1photonicphotonicphotonicnewp1open houseทำบุญรายการครู
::: หมายเลขโทรศัพท์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อาคารพระมิ่งขวัญฯ ::ดูเพิ่มเติม:: ::: แนวปฏิบัติการใช้อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ::ดูรายละเอียด::
ครุศาสตร์วันนี้

ke

ร่างสัญญาความร่วมมือกับครุศาสตร์
25 พฤศจิกายน 2557

pp

โครงการพัฒนาคุณภาพงาน
19 พฤศจิกายน 2557

heath

ความฉลาดทางสุขภาพสู่ห้องเรียน
24 พฤศจิกายน 2557

bandit sev

บัณฑิตวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการศึกษา
19 พฤศจิกายน 2557


ออนไลน์

49 ปี สถานีวิทยุแห่งจุฬาญ
25 พฤศจิกายน 2557

บัณฑิตเยือน

คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยเยือน
23 พฤศจิกายน 2557


 
คณบดีพบประชาคม ครุศาสตร์ จุฬาฯ
กิจกรรม

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจัดนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้อ photoholic ในรายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นDescription: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนิทรรศการประกอบด้วย ภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึง สถานที่ต่างๆ วิถีชีวิต ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม จากผลงานการถ่ายภาพ จัดระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคม ครุศาสตร์สัมพันธ์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดอภิปรายเรื่อง ปฏิบัติการเชิงรุกในการปฏิรูปการศึกษาเพื่่อการปฏิรูปประเทศไทย ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557ณ ห้องประชุม 101ดูเพิ่มเติม
งานแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ ร่วมกับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินการตามโครงการยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ ในปี 2558-2559 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2557 ณ อุทัยริเวอร์เลค และพญาไม้รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการสัมมนาผู้Description: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำ ทางการศึกษาแห่งประเทศไทย 2557 (Thailand's Educational Leader Symposium 2014) ในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลลูม อิมแพคชาแลนท์เจอร์เมืองทองธานีดูเพิ่มเ่ติม
โครงการค่ายอยากเป็นครู รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2557 (ค่ายเริ่มเข้าค่ายวันที่ 2Description: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1- 25 มกราคม 2558รายละเอียด
--------------------------------------
คณาจารย์ นิสิต/บุคลากรได้รับรางวัล

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต (กนค.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ในงานลอยกระทงDescription: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจุฬาฯ ปีการศึกษา 2557 “คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
คณาจารย์ภาควิชาศิลป ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับรางวัลด้านการปฏิบัติการสอนที่เป็นเยี่ยม(Best Practice)จากหน่วยงานAsia-Pacific Centre ofEducation for International Understanding (APCEIU)แห่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่27สิงหาคม2557ดูเพิ่มเติม
นายศิริวัฒน์ ชูแสงนิล นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
Description: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมัธยมศึกษา Description: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์) ได้รับเลือกเป็นประธานเชียร์ฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์) ครั้งที่ 70

Office of International AffairDownload Proceeding of CESA 2012 documentResearch Clinic UnitChulapediaสมัครรับข่าวสารจากจุฬาฯ ฟรี !!!แผนที่บริเวณในจุฬาฯ
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการการเงิน
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417