สายตรงคณบดี

>Links
อัตลักษณ์ ครุศาสตร์ จุฬาฯ
อาจารย์
สอนดี วิจัยเด่น
เน้นคุณธรรม นำสังคม
บัณฑิต
มีความสง่า พูดจาดี
มีความรู้ คู่คุณธรรม
เจ้าหน้าที่
เชี่ยวชาญงาน บริการดี
มีคุณธรรม


 

เยี่ยมชม YouTube ครุศาสตร์ จุฬาฯ
เยี่ยมชม แฟนเพจครุศาสตร์ จุฬาฯ
 
>><>>LLL 2014ตารางกำหนดการอบรมมาตราฐานครูวิชาชีพ คุรุสภารายการครูendnoteEnglish fo Teacher Educators
 ::: คณบดีรับมอบตำแหน่งประธานคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ::ดูเพิ่มเติม:: ::: ::: หมายเลขโทรศัพท์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  อาคารพระมิ่งขวัญฯ ::ดูเพิ่มเติม:: ::: รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ก.ค. 57 ::ดูเพิ่มเติม::::: แนวปฏิบัติการใช้อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ::ดูรายละเอียด::
ครุศาสตร์วันนี้

แห่เทียนพรรษา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
ฝ่ายมัธยม

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557


18  ปีวันสถาปนาคณะจิตวิทยา

ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในวันครบรอบ 18 ปี
คณะจิตวิทยา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557

คณาจารย์ได้รับรางวัล

อ.ดร.ภาวศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศจาก
การขับร้องประสานเสียงระดับนานาชาติ

นิสิตได้รับรางวัล

น.ส.อรุโณทัย กัลปนา และ น.ส. ณัฐนิช บัวบาน นิสิตครุศิลป์รุ่น 43 (ปี 4) ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้ร่วมโครงการ JENESYS 2.0 หัวข้อ "ศิลปินคอมพิวเตอร์กราฟิก"

Office of International Affair Download Proceeding of CESA 2012 document Research Clinic Unit Chulapedia สมัครรับข่าวสารจากจุฬาฯ ฟรี !!! แผนที่บริเวณในจุฬาฯ
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการการเงิน
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417