>เมนูหลัก


หน้าแรก


ประวัติคณะ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต
รายนามคณบดี
โครงสร้าง
คณะผู้บริหาร
ภาควิชา/หน่วยงาน
การสมัครเข้าศึกษา


หลักสูตร


ดาวน์โหลดข้อมูลภายใน
ปริญญากิตติมศักดิ์
ประวัติปาฐกถา
จรรยาบรรณอาจารย์
บัณฑิตที่พึงประสงค์

>Links
อัตลักษณ์ ครุศาสตร์ จุฬาฯ
อาจารย์
สอนดี วิจัยเด่น
เน้นคุณธรรม นำสังคม
บัณฑิต
มีความสง่า พูดจาดี
มีความรู้ คู่คุณธรรม
เจ้าหน้าที่
เชี่ยวชาญงาน บริการดี
มีคุณธรรมเยี่ยมชม YouTube ครุศาสตร์ จุฬาฯ
เยี่ยมชม แฟนเพจครุศาสตร์ จุฬาฯ

smhsee 6arthep1newopen houseทำบุญรายการครู
:::ขอเชิญใช้บริการรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย (Shuttle Bus) สาย ๕ และ สาย ๕ A (ปรับใหม่) ::ดูรายละเอียด ::: หมายเลขโทรศัพท์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อาคารพระมิ่งขวัญฯ ::ดูเพิ่มเติม:: ::: แนวปฏิบัติการใช้อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ::ดูรายละเอียด::
ครุศาสตร์วันนี้

smai

ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยน
16 ธันวาคม 2557

as

ต้อนรับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
4 ธันวาคม 2557

smai

วิทยากรสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้
12 ธันวาคม 2557

fulb

สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
2 ธันวาคม 2557


pus

ผู้แทนบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
18  ธันวาคม 2557

ออนไลน์

ภาควิชาหลักสูตรและการสอนอวยพร
16  ธันวาคม 2557


 
ชมรายการคณบดีพบประชาคม
คณะครุศาสตร์ [คลิก]

กิจกรรม

ผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์และคณะ เผยแพร่ทางรายการ CU Station ออกอากาศทางช่อง 5 จัดทำโดย Cicc Chulalongkornดูเพิ่มเติม

โครงการค่ายอยากเป็นครู รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2557 (ค่ายเริ่มเข้าค่ายวันที่ 2Description: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1- 25 มกราคม 2558รายละเอียด
--------------------------------------
คณาจารย์ นิสิต/บุคลากรได้รับรางวัล

คณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิต (กนค.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ในงานลอยกระทงDescription: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจุฬาฯ ปีการศึกษา 2557 “คืนวันเพ็ญ เล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
คณาจารย์ภาควิชาศิลป ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา ได้รับรางวัลด้านการปฏิบัติการสอนที่เป็นเยี่ยม(Best Practice)จากหน่วยงานAsia-Pacific Centre ofEducation for International Understanding (APCEIU)แห่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่27สิงหาคม2557ดูเพิ่มเติม
นายศิริวัฒน์ ชูแสงนิล นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
Description: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่  จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมัธยมศึกษา Description: ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์) ได้รับเลือกเป็นประธานเชียร์ฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์) ครั้งที่ 70

Office of International AffairDownload Proceeding of CESA 2012 documentResearch Clinic UnitChulapediaสมัครรับข่าวสารจากจุฬาฯ ฟรี !!!แผนที่บริเวณในจุฬาฯ
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการการเงิน
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
คณะกรรมการบริหารงานหลักสูตรฯ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417