สายตรงคณบดี

>Links
อัตลักษณ์ ครุศาสตร์ จุฬาฯ
อาจารย์
สอนดี วิจัยเด่น
เน้นคุณธรรม นำสังคม
บัณฑิต
มีความสง่า พูดจาดี
มีความรู้ คู่คุณธรรม
เจ้าหน้าที่
เชี่ยวชาญงาน บริการดี
มีคุณธรรม


 

เยี่ยมชม YouTube ครุศาสตร์ จุฬาฯ
เยี่ยมชม แฟนเพจครุศาสตร์ จุฬาฯ
การจัดการความรู้ Freedom Foreign LLL 2014 รายการครู
 ::: คณบดีรับมอบตำแหน่งประธานคณบดีครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ::ดูเพิ่มเติม:: ::: ::: หมายเลขโทรศัพท์คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  อาคารพระมิ่งขวัญฯ ::ดูเพิ่มเติม:: ::: รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ก.ค. 57 ::ดูเพิ่มเติม::::: แนวปฏิบัติการใช้อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย ::ดูรายละเอียด::
ครุศาสตร์วันนี้

ออนไลน์

พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ปี 2557
28 สิงหาคม 2557

ประเมินคุณภาพภายใน

อบรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
14 สิงหาคม 2557

ออนไลน์

การจัดทำการประชุมออนไลน์
19 สิงหาคม 2557

ประเมินคุณภาพภายใน

ประชุมที่ประชุมคณบดี (16 กลุ่ม)
4 สิงหาคม 2557


ประเมินคุณภาพภายใน

ประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร์ ปี 2556
31 กรกฎาคม 2557

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
21 กรกฎาคม 2557
ประกาศเกียรติคุณ


4 ปี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

สำนักวิทยากรร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 66 ปีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

ต้อนรับผู้บริหารและนักศึกษา
ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามรองคณบดี (ผศ.ดร.ชื่นชนก
โควินท์)
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและนักศึกษาจาก Zhejiang University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 24 คน
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

พานไหว้ครูได้รับรางวัลชนะเลิศ
พานไหว้ครูพานไหว้ครูคณะครุศาสตร์ “ร้อยรักรวมศรัทธา นบบูชาครูอาจารย์” ได้รับรางวัลชนะเลิศพานไหว้ครู ประเภทสวยงาม จากการประกวดพานไหว้ครู ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557


Office of International Affair Download Proceeding of CESA 2012 document Research Clinic Unit Chulapedia สมัครรับข่าวสารจากจุฬาฯ ฟรี !!! แผนที่บริเวณในจุฬาฯ
การประชุมออนไลน์
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการการเงิน
คณะกรรมการบริหารแผนและงบประมาณ
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ
ระบบงานออนไลน์
ระบบ One Stop Service คณะครุศาสตร์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออนไลน์
ระบบลงทะเบียนร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของบุคลากร
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
วารสาร/จุลสารออนไลน์
จดหมายข่าว ประชาคมครุศาสตร์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)
วารสารครุศาสตร์
Journal of Research Methodology
ลิงก์อื่นๆ
ประกาศ/คำสั่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
งานวิจัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมการคิด
ประเมินผลโครงการ Teacher TV
EDReform
Open Learning
โครงการผสมผสานอีเลิร์นนิ่ง
Pro Teacher Videos
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2218-2417