หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)

     ชื่อหลักสูตร

     (ภาษาไทย)        หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

     (ภาษาอังกฤษ)    Master of Education Program in Educational Technology and Communications

 

     ชื่อปริญญา

             ครุศาสตรมหาบัณฑิต

             ค.ม.

             Master of Education

             M.Ed.

 

     ชื่อที่ลงใน TRANSCRIPT

     FIELD OF STUDY:   Educational Technology and Communications

      

       หลักสูตร

      

       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             36  หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

 

แผน ก

แบบ ก 1

แผน ก

แบบ ก 2

แผน ข

 

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36

36

36

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน

-

24

36

หน่วยกิต

- รายวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

-

 2*

 2*

หน่วยกิต

-  รายวิชาบังคับร่วม

-

4

4

หน่วยกิต

-  รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา

-

13

13

หน่วยกิต

-  รายวิชาเลือก

-

7

13

หน่วยกิต

-  สารนิพนธ์

-

-

6

หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์

36

12

-

หน่วยกิต

หมายเหตุ

1. นิสิตที่เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 หากมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยประเมินผลเป็น S/U และไม่นับหน่วยกิต

2. นิสิตที่เรียนแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรและประเมินผลเป็น S/U 1 รายวิชา คือ 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

   

รายวิชา

    รายวิชาพื้นฐาน

 

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2746501

การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

2(2-0-6)

        หมายเหตุ*  นิสิตจะต้องเรียนรายวิชา 2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน เป็นรายวิชา
พื้นฐาน โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตรและประเมินผลเป็น S/U สำหรับผู้ที่เรียนในรายวิชานี้แล้วในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต สามารถขอยกเว้นรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

รายวิชาบังคับร่วม  4 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2758602

สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1 

Applied Statistics in Education I

2(2-0-6)

2756627

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 1  

Educational Research Methodology I

2(2-0-6)

  รายวิชาบังคับเฉพาะสาขา 13 หน่วยกิต    

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2726601*  

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาอภิวัตน์

Emerging Educational Technology and Communications

3(3-0-9)

2726616*

การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นนำ

Introduction to Instructional System Design and Development

3(2-2-8)

2726618*

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

Educational Technology Innovation and Media Development

3(2-2-8)

2726784*

สัมมนางานวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีการศึกษา

Seminar in Research and Theory on Educational Technology

 3(3-0-9)

2726786*

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวินิต

Practicum in Educational Technology and Communications

1(0-2-2)

 

รายวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 7 หน่วยกิต แผน ข 13 หน่วยกิต

                 นิสิตอาจเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการศึกษาที่ตนมุ่งเน้นและสอดคล้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่นิสิตทำการวิจัย ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรายวิชาดังกล่าวอาจเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในจุฬาฯ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ

 

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2726620

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน Computer-Assisted Instruction

2(1-2-5)

2726629*

การบริหารงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Administration of Educational Technology and Communications

2(2-0-6)

2726631*

การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนทางการเรียนรู้

Design of Virtual Learning Environment

3(3-0-9)

2726651

การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษา             

Educational Technology Consultation

2(1-2-5)

2726653*

การออกแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในองค์กร

Design and Development of Learning in Organizations

3(3-0-9)

2726655

การออกแบบเว็บเพื่อการเรียนการสอน

Design of Web-Based Learning

2(1-2-5)

2726670*

การเรียนรู้ด้วยจักษุภาพ Visual Learning

3(3-0-9)

2726711*

การแพร่กระจายนวัตกรรมการศึกษาและการสื่อสาร

Diffusion of Educational Innovations and Communications

3(3-0-6)

2726712*

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา
Information Technology and Education

2(2-0-6)

2726731*

การออกแบบระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
Design of E-learning System

3(3-0-9)

2726733*

การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาออนไลน์
Design of Online Training and Development Programs

3(3-0-9)

2726750*

การจัดการความรู้ในการศึกษา
Knowledge Management in Education

 

3(3-0-9)

2726760

การออกแบบสารเพื่อการเรียนการสอน
Instructional Message Design

3(2-2-8)

2726781*

เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

Selected Topics in Educational Technology and Communications

2(2-0-6)

                

                       

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2726787

เอกัตศึกษา ก  Individual Study A

1(1-0-3)

2726788

เอกัตศึกษา ข  Individual Study B

2(2-0-6)

2726789

เอกัตศึกษา ค  Individual Study C

3(3-0-9)

2726791

พื้นฐานจิตวิทยาในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนPsychological Bases in Instructional Media Development

3(3-0-9)

2756615

คอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางการศึกษา
Computer for Educational Research

2(2-0-6)

2756631

การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งทดลอง Experimental and Quasi-Experimental Research Design

2(2-0-6)

2756635*

การวิจัยเชิงธรรมชาติ  Naturalistic Research

2(2-0-6)

2756636*

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2
Educational Research Methodology II

2(2-0-6)

2757639

ทฤษฎีการวัดและการประเมินผล  
Theories of Measurement and Evaluation

3(3-0-9)

2757646

การประเมินโครงการ  Principles of Project Evaluation

 2(2-0-6)

2757652

ทฤษฎีการประเมิน  Evaluation Theories

2(2-0-6)

2757656

การออกแบบการประเมินความต้องการจำเป็น  
Needs Assessment Design

3(3-0-9)

2758603

สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์                     

Nonparametric Statistics in Behavioral Science Research

2(2-0-6)

2758608*

สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2
Applied Statistics in Education II

2(2-0-6)

2758616*

สถิติประยุกต์ทางการศึกษาขั้นสูง                                               

Advanced Applied Statistics in Education

3(3-0-9)

3800351

จิตวิทยาการคิดและความคิดสร้างสรรค์
Psychology of Thinking and Creativity

 

3(3-0-6)

3800606

จิตวิทยาการสื่อสาร Psychology of Communication

3(3-0-9)

3800714

จิตวิทยาการเรียนรู้ของมนุษย์
Psychology of Human Learning

2(2-0-6)

                                               

            สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2726799*

สารนิพนธ์ Master Project

6(0-0-24)

   

การสอบประมวลความรู้      

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2726896

การสอบประมวลความรู้ Comprehensive Examination

S/U

                                                                    

วิทยานิพนธ์

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2726811

วิทยานิพนธ์ Thesis

12  หน่วยกิต

2726816*

วิทยานิพนธ์ Thesis

36 หน่วยกิต

 

       แผนการศึกษา

รายวิชาเรียน (แผน ก แบบ ก1)

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น

                                                                                                                            หน่วยกิต

2726816  วิทยานิพนธ์                                                                            9

                                                          รวม                                      9 หน่วยกิต

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

                                                                                                   หน่วยกิต

2726816  วิทยานิพนธ์                                                                            9

                                                          รวม                                   9 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น

                                                                                                   หน่วยกิต

2726816  วิทยานิพนธ์                                                                            9

                                                          รวม                                   9 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย

                                                                                                   หน่วยกิต

2726816  วิทยานิพนธ์                                                                            9

                                                          รวม                                   9 หน่วยกิต

รายวิชาเรียน (แผน ก แบบ ก 2)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น

                                                                                                   หน่วยกิต

2746501    การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน                                       S/U

2756627  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1                                                 2

2726601  เทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาอภิวัตน์                                    3

2726616  การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นนำ                     3

2726xxx   วิชาเลือก                                                                                  2

                                                        รวม                                    10 หน่วยกิต

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

                                                                                                   หน่วยกิต

2758602  สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 1                                                       2

2726619  การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา                                      3

2726784  สัมมนางานวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา           3

2726xxx   วิชาเลือก                                                                                   2

                                                        รวม                                  10 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น

                                                                                                   หน่วยกิต

2726785  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวินิต                                            1

2726811  วิทยานิพนธ์                                                                             3

2726xxx   วิชาเลือก                                                                                 3

                                                        รวม                                     7 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย

                                                                                                   หน่วยกิต

2726811  วิทยานิพนธ์                                                                              9

                                                        รวม                                      9 หน่วยกิต

     

25.4.3 รายวิชาเรียน (แผน ข)

 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น

                                                                                                   หน่วยกิต

2746501    การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน                                       S/U

2756627  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 1                                                 2

2726601  เทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาอภิวัตน์                                    3

2726616  การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นนำ                     3

2726xxx   วิชาเลือก                                                                                 3

                                                        รวม                                  11 หน่วยกิต


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

                                                                                                                            หน่วยกิต

2758602   สถิติประยุกต์ทางการศึกษา1                                                                      2

2726619   การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา                                                   3

2726xxx    วิชาเลือก                                                                                                    4

                                                                       รวม                                               9 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาต้น

                                                                                                                            หน่วยกิต

2726784   สัมมนางานวิจัยและทฤษฎีทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา                 3

2726785   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวินิต                                                        1

2726xxx    วิชาเลือก                                                                                                  6

                                                                       รวม                                            10 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย

                                                                                                                            หน่วยกิต

2726799   สารนิพนธ์                                                                                                6

                                                                       รวม                                              6 หน่วยกิต

 

 

 * รายวิชาเปิดใหม่