จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                      www.chula.ac.th
คณะครุศาสตร์                                                                                      www.edu.chula.ac.th
ศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP)                             www.atc.chula.ac.th/
ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ (GREAT-R)     www.edu.chula.ac.th/testcenter
บัณฑิตวิทยาลัย                                                                                    www.grad.chula.ac.th
สถาบันวิทยบริการ                                                                                 www.car.chula.ac.th
ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                www.cubook.com


Copyright © 2009
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-218-2562 โทรสาร 02-218-2561