รุ่น ชื่อ-สกุล วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา
12 จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร การวิจัยและพัฒนาจิตตปัญญาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2550
12 ต่อตระกูล อุบลวัตร การนำเสนอยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศุกษาไทยในบริบทการเปิดเสรีทางการค้า 2550
14 ธิดารัตน์ โชคสุชาติ แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชาวนาในการเกษตรแบบยั่งยืน 2550
12viewdoc


viewdoc
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ
การวิเคราะห์ต้นทุน- ผลตอบแทนของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ 2550
12 นฤเทพ ใจสุทธิ ยุทธศาสตร์ทางเลือกในการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายกระจายอำนาจการศึกษา 2550
12 พัชรี ดำรงสุนทรชัย  แนวทางการจัดการความรู้เพื่อสุขภาวะชุมชน 2550
11 viewdoc
กรภัค จ๋ายประยูร
การนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเสริมพลังอำนาจภาคประชาชนด้านความเป็นประชาธิปไตย 2549
11 จีระ ประทีป  ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยางพาราของไทย 2549
12
viewdoc


ว่าง
จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพื่อเด็กและเยาวชนไทย 2549
11 ชิตชยางค์ ยมาภัย ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาชาวไทยภูเขาตามแนวทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ 2549
11 ประไพ ศิวะลีราวิลาศ การพัฒนารูปแบบการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาทุนทางสังคม 2549
11 viewdoc
ประวีณา ชะลุย 
การนำเสนอยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการชุมชนในการป้องกันการทุจริต 2549
11 เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก การวิเคราะห์ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรการเงินในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2549
13 สายสวาท ปัจวิทย์ ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพ ในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดใต้ 2549
13 เสาวภาคย์ วัฒนวิเชียร การวิเคราะห์อุปสงค์ของการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในประเทศไทย 2549
11 หทัยรัตน์ ทับพร ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสืบทอดความเป็นไทยของชาวไทย 2549
10 viewdoc
เพ็ญประภา ภัทรานุกรม
มิติหญิงกับชายกับกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพลังอำนาจในตนเองของผู้หญิง: กรณีศึกษาผู้หญิงที่ปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง 2548
10 วารุณี ศุภบัณฑิต แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสถานศึกษาจังหวัดนครนายก: การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยา 2548
10 หม่อมหลวงสรสิริ วรวรรณ.  การวิเคราะห์การจัดการความรู้ของแหล่งการเรียนรู้ชุมชน: กรณีศึกษาวิทยุชุมชนในเขตภาคกลาง 2548
10
ว่าง


viewdoc


viewdoc
สหัทยา พลปัถพี
กระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดสงขลา 2548
10 สุกัญญา โลจนาภิวัฒน์ กระบวนการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษากลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จังหวัดสงขลา 2548
9 พรสวรรค์ สุวรรณศรี การวิเคราะห์คุณค่า การดำรงอยู่และการสืบทอดผญาอีสาน 2547
9 ว่าง
สุวรรณา วังโสภณ
การศึกษาวัฒนธรรมการถ่ายทอดดนตรีประจำชาติไทยและญี่ปุ่น 2547
9 อุทัย ปัญญาโกญ การนำเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอาข่า 2547
8 viewdoc
จุรีพร กาญจนการุณ
การนำเสนอแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเขตบางขุนเทียน 2546
8 ว่าง
นิภา ไชยรินคำ
การพัฒนารูปแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน 2546
9 บุณฑริกา บูลภักดิ์ ฟังก์ชั่นการผลิตทางการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 2546
8 สุริยะ เจียมประชานรากร การวิเคราะห์ผลของนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษาที่มีต่อการกระจายรายได้ในประเทศไทย ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ถึง 8 (พ.ศ.2530-2544) 2546
8 อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร การนำเสนอรูปแบบการสร้างความร่วมมือลักษณะไตรภาคีในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก 2546
7 สาธิต ผลเจริญ การศึกษาปัจจัยเงื่อนไขและการนำเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2545
8 สุมิตร สุวรรณ การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการฝึกศึกษากำลังพลระดับสัญญาบัตรเพื่อการพัฒนานภานุภาพกองทัพอากาศไทย 2545
7 พรทิพย์ อันทิวโรทัย บทบาทการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนฝั่งธนบุรี 2545
6 คมพล สุวรรณกูฏ การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในด้านการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสาธารณสุขของชุมชน 2544
8 จรูญศรี มาดิลกโกวิท การวิเคราะห์ผลเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2544
6 นฤมล บุลทิม การศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการถ่ายทอดของครูไทยในอดีตและปัจจุบัน 2544
6 นิตินันท์ พันทวี การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน:กรณีศึกษาพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน 2544
7 สมศรี จินะวงษ์ การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในชุมชนที่ใช้แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2544
7 อนงค์นุช ภูยานนท์ อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า 2544
5 ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2543
7 ประเสริฐ จรรยาสุภาพ การพัฒนารูปแบบการกำหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษา  2543
5 เยาวดี สุวรรณนาคะ ผลของกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างพลังที่มีต่อการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว 2543
5 วิวัฒน์ แพร่สิริ วิวัฒนาการและอนาคตภาพของการศึกษาคาทอลิกกับการพัฒนาสังคมไทย  2543
5 อดุลย์ วังศรีคูณ การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง : การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาอภิมาณ  2543
4 ดลพัฒน์ ยศธร  การนำเสนอรูปแบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพุทธศาสตร์ 2542
4 ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรม กับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชน 2542
3 จันทร์ชลี มาพุทธ การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทางการศึกษาและทางเลือกในการลดความสูญเปล่าของโปรแกรมวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ 2541
3 ชนิษฐา จงพิพัฒน์วณิชย์ แนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพสำหรับชุมชนบทของวิทยาลัยการอาชีพในเขตภาคกลาง 2541
3 วิศนี ศิลตระกูล การพัฒนารูปแบบการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในเขตอุตสาหกรรม 2541
3 แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย การวิเคราะห์การกระจายทรัพยากรการเงินเพื่อการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2541
3 กาสัก เต๊ะขันหมาก การนำเสนอรูปแบบกระบวนการพัฒนาประชาสังคมสำหรับสภาวัฒนธรรมจังหวัด 2541
2 ปาน กิมปี การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน 2540
2 เปรมวิภา วิศาลธีระกร การพัฒนากระบวนการฝึกอาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน สำหรับทหารกองประจำการ 2540
2 พินิจ อุสาโห การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับสถาบันการศึกษาก่อนประจำการของกรมตำรวจ 2540
1 วิมลลักษณ์ ชูชาติ การนำเสนอรูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  2540
1 วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ การวิเคราะห์ต้นทุนและทางเลือกในการลดต้นทุนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  2540
2 ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ การวิเคราะห์เชิงการเมืองของการพัฒนาการและทางเลือกในการพัฒนานโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษา 2540
2 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ การวิเคราะห์คุณลักษณะไทย คุณค่า และกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย : กระบี่กระบอง  2540
1 ดารณี รักดี การพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่ออาชีพในชุมชนชนบทพึ่งตนเอง 2540
1 สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ วิวัฒนาการและอนาคตภาคของวิทยาลัยนาฎศิลป์ในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย  2539
1 ชาญพิมพ์ อุสาโห ไม่พบ  
2 ชาญชัย  ยมดิษฐ ไม่พบ  
3 อำนวย ปาอ้าย ไม่พบ  


Copyright © 2009
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-218-2562 โทรสาร 02-218-2561