นิสิตเก่าระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา รุ่นที่ ๑

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง
บริหาร

ที่อยู่ (ที่ทำงาน)

โทร.(ที่ทำงาน)

ที่อยู่ (บ้าน)

โทร.(บ้าน)

E-mail

สุภาณิดา ยาวะโนภาส



วิทยาลัยชุมชนยโสธร ถ.สุวรรณภูมิ-ยโสธร ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๔๐๐๐


๔ หมู่ ๓ ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๔๐๐๐

โทร ๐๘๙-๗๑๗-๖๓๐๑




นิสิตเก่าระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา รุ่นที่ ๒

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง
บริหาร

ที่อยู่ (ที่ทำงาน)

โทร.(ที่ทำงาน)

ที่อยู่ (บ้าน)

โทร.(บ้าน)

E-mail

ไกรพ วงศ์อมรอัครพันธ์



มูลนิธิเด็ก เลขที่ ๑๖๙/๑๗๕ ถ.จรัญสนิทวงศ์ ๑๒
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
อ.เมือง จ. พิษณุโลก

โทร ๐๒-๔๑๒-๗๑๒๖

๕๘/๖๒๑ ถ.พระราม ๒
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐

โทร ๐๘๕-๙๐๓-๘๑๙๘


เดชา บุญมาสุข



สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักปลัดศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ


๒๓๙ แฟลตสันติ ห้อง ๒๑๑
ซอยสันติภาพ ๑ ถ.ทรัพย์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

โทร ๐๒-๒๖๗-๐๗๓๑
๐๘๑-๖๓๔-๙๙๑๓


นันทนุช สังวาลย์



บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร
๙๔๖ อาคารพานิชย์ ดุสิตธานีชั้น ๒ พระราม ๔ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ


๕๖/๔๐ ม.ศรีบัณฑิตการ์เดนท์วิลล์ บางกรวย-ไทรน้อย นนทบุรี ๑๑๑๓๐

โทร. ๐๒-๘๘๓-๗๐๗๙,
๐๘๙-๗๗๑-๑๖๗๙


มัทนียา พงศ์สุวรรณ



คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


๒๑๙ ดี.ดี.คอร์ท ห้อง๓๒๓ ซ.๕ เพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐

โทร ๐๘๙-๔๘๘-๕๒๘๘


ปิยารัตน์ มาร์แต็ง



๑๖ Rue Jacque Bossuet ๗๘๕๙๐ Noisy Leroi France





พรเทพ มนตร์วัชรินทร์



คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ ๑๑๘ แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

โทร. ๐๒-๗๒๗-๓๘๖๐

๔๐ ซ.รามคำแหง ๑๖๖ แยก ๗
ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐

โทร.๐๒-๕๑๗-๔๗๖๗,
๐๘๙-๑๖๕-๖๖๔๗


พัชรา เอี่ยมกิจการ



สถาบันรามจิตติ ๔๘/๔ ซอยอารีย์ ๑
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร ๐๒-๒๗๘-๐๕๙๓,๙๖

๙/๓๗-๓๘ ซ.เพชรเกษม ๕๓
ถ.เพชรเกษม บางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

โทร ๐๘๑-๖๘๖-๓๗๗๐


รอนด้า ตันเสถียร





๒๔/๒ ซ.เย็นอากาศ ๑ ทุ่งมหาเมฆ
สาธร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

โทร ๐๘๑-๔๔๒-๔๓๙๕


วรวุฒิ สุภาพ



สถาบันสหวิทยาการ (AIMS)
พระราม ๑ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
๑๐๓๓๐

โทร ๐๒-๒๕๔-๙๓๐๐

๒๐๙ อาคารโอทีเฮาส์ เลขที่ ๕๘๘
ซอยวัดตะพาน ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร ๐๘๙-๖๙๕-๘๐๙๕


สิริมา สมบูรณ์สิน



บริษัททีเอบี จำกัด กรุงเทพฯ

โทร ๐๒-๓๑๘-๑๗๘๔

๒๓๘/๔๑ ลาดพร้าว ๑๓๒ ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

โทร ๐๘๖-๖๑๗-๗๐๕๑,
๐๒-๓๗๔-๗๐๐๐


หทัยรัตน์ เสียงดัง



สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โทร ๐๒-๔๔๑-๐๒๐๑

๑๖๔/๓ หมู่ ๖ ต.บางพูน อ.เมือง
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐



อุทุมพร อินทจักร์



สถาบันรามจิตติ ๔๘/๔ ซอยอารีย์ ๑
ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร ๐๒-๒๗๘-๐๕๙๓,๙๖

๑๖๖/๑๑๘ เอสซีสัตวแพทย์
จรัญสนิทวงศ์ ๒๔ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

โทร ๐๘๑-๖๘๑-๕๖๒๘





นิสิตเก่าระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา รุ่นที่ ๓

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง
บริหาร

ที่อยู่ (ที่ทำงาน)

โทร.(ที่ทำงาน)

ที่อยู่ (บ้าน)

โทร.(บ้าน)

E-mail

จอมมหทยาสนิท
พงษ์เสถียร





๘๕/๑๐๒ ลาดพร้าว ๙๔ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

โทร ๐๒-๙๓๑-๙๙๕๕, ๐๘-๙๗๘๐-๘๗๔๕


ปิยะมาศ ยินดีสุข





๑๓๑ ม.๑ ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ๓๒๒๒๐

โทร ๐๔๔-๕๔๑๒๓๑, ๐๘-๑๕๑๒-๑๕๒๔๒


วรวุฒิ เพ็งพันธ์



คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
กรุงเทพฯ


๓๐๕ ซ. มิตรอนันต์ ถ.นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
และ ๔๐-๔๔ ซ.คุรุสามัคคี ๑๓ อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐

โทร ๐๔๔-๓๑๒๐๓๓, ๐๘-๖๖๐๔-๔๕๒๗





นิสิตเก่าระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา รุ่นที่ ๔

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง
บริหาร

ที่อยู่ (ที่ทำงาน)

โทร.(ที่ทำงาน)

ที่อยู่ (บ้าน)

โทร.(บ้าน)

E-mail

สุวัชชัย กระทอง





๘๐/๕๒๐ หมู่บ้านทิพวัล ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

โทร ๐๘๑-๖๔๖-๔๒๔๐, ๐๒-๓๘๔-๑๐๔๐


พรวลัย เบญจรัตนสิริโชติ





๑๔/๔๒๕ พระราม๒ ๓๘ บางมด จอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐

โทร ๐๒-๘๙๖-๐๑๓๑


สุวิดา รัตนงามกุล





๒๖/๘ ม.๒ ซ.โฆษนคร พุทธมณฑลสาย ๕
ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐

โทร ๐๒-๘๘๘-๔๘๘๓, ๐๘๑-๕๑๔-๒๓๒๔


อโนชา บุรินทรานนท์





๘๑๒/๒๐๒ ประชาชื่น ๒๔ บางซื่อ กรุงเทพฯ๑๐๘๐๐

โทร ๐๒-๙๑๓-๗๖๗๒





นิสิตเก่าระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา รุ่นที่ ๕

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง
บริหาร

ที่อยู่ (ที่ทำงาน)

โทร.(ที่ทำงาน)

ที่อยู่ (บ้าน)

โทร.(บ้าน)

E-mail

เลิศพร อุดมพงษ์





๖๖/๑๓๒/๑ ซ.พิบูลสงคราม ๒ ต.บางเขน
อ.เมือง จ.นนทบุรี
๑๑๐๐๐

โทร ๐๘๙-๑๖๖-๑๑๙๐


มุทิตา คงสมปราชญ์





๒๘ ถ.เทศบาล ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐

โทร ๐๘๔-๗๑๖-๔๔๕๑


ปิยฉัตร เชาวลิต





พรปิยะอพาร์ตเมนท์ ซ.อร่ามศรี ราชเทวี กรุงเทพฯ๑๐๔๐๐

โทร ๐๘๑-๐๘๓-๗๖๓๑


ใกล้รุ่ง รัตนอมตกุล





๙๕ ม.๑ ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๗๐

โทร ๐๘๙-๖๗๐-๗๓๑๓


ภัทรพร อุตพันธ์





๒๔/๑๕๗ พัฒนฉัตรเพลส พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐






นิสิตเก่าระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา รุ่นที่ ๖

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง
บริหาร

ที่อยู่ (ที่ทำงาน)

โทร.(ที่ทำงาน)

ที่อยู่ (บ้าน)

โทร.(บ้าน)

E-mail

ณิชา ฉิมทองดี





๑๖๐๖/๕ ม.๖ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

โทร ๐๘๙-๑๗๖-๒๘๒๐


สุริชาติ จงจิตต์





๑๗๗/๖ ถ.พิศิษฐพยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง
จ.ชุมพร

โทร ๐๘๙-๗๘๔-๐๑๕๑


ทัศนีย์ จันอินทร์





๗๕/๑๑ ม.๑๔ ซ.เฟื่องฟ้า ๒ แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

โทร ๐๘๖-๕๕๗-๖๕๙๖





นิสิตเก่าระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา รุ่นที่ ๗

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง
บริหาร

ที่อยู่ (ที่ทำงาน)

โทร.(ที่ทำงาน)

ที่อยู่ (บ้าน)

โทร.(บ้าน)

E-mail

พัชรินทร์ รุจิรานุกูล





๓๙ หมู่ ๓ ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐

โทร ๐๓๘-๔๗๔๔๔๓, ๐๘๖-๙๗๙-๔๒๓๗


เกินศักดิ์ ศรีสวย



สถาบันรามจิตติ ๔๘/๔
ซอยอารีย์ ๑ ถนนพหลโยธิน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร ๐๒-๒๗๘-๐๕๙๓,๙๖

๑๖๖๙/๒๐๗ สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทร ๐๘๙-๑๖๖-๐๗๘๙


สุจิตรา สร้อยแสงจันทร์



ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


๔๒ ม.๓ ซ.สุขสวัสดิ์ ๒๙ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐

โทร ๐๒-๘๗๑-๓๓๙๖, ๐๘๔-๖๖๐-๐๓๘๕


กุลกานต์ วะสีนนท์




กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

โทร ๐๒-๒๑๘-๓๗๕๘

๗๕/๒๖ หมู่บ้านพระปิ่น ๓ ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต. บางแม่บาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี ๑๑๑๔๐

โทร ๐๒-๘๓๓-๑๙๒๙


เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ






หอพักนิสิตชายจุฬาฯ (ตึกจำปา) ถ.พญาไทแขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

โทร ๐๘๙-๑๗๔-๑๔๗๙


นันท์ปพร สิทธิยา





๕๗ม.๓ ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

โทร ๐๒-๗๑๙๘๐๙๑, ๐๘๖-๒๓๓-๕๑๖๑


นันทวุฒิ พิมพ์แพง





๑๔๓/๒๗ ม.เสนาวิลล่า ๑ ซอยสยามธรณี
รามอินทรา ๗๑ เขตบางเขน กทม. ๑๐๒๒๐

โทร ๐๒๙-๔๕-๑๔๙๓, ๐๘๙-๖๗๗-๖๖๙๑





นิสิตเก่าระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา รุ่นที่ ๘

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง
บริหาร

ที่อยู่ (ที่ทำงาน)

โทร.(ที่ทำงาน)

ที่อยู่ (บ้าน)

โทร.(บ้าน)

E-mail

จุฑารัตน์ ขนอม



โรงเรียนดนตรีสีเสียง


๗๗ ม.๕ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐


st-scale@hotmail.com

สุรพล ทิศทองคำ



ศูนย์กวดวิชาบ้านครูมด


๑๔๓/๒๓๓ ถ.ริมคลองประปา บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

โทร ๐๘-๔๑๑๗-๗๐๐๘

mod_larts@hotmail.com

อัญธิกา ชั่วกฤษ





๑๐๐ หมู่ ๔ ต. วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๙๐

โทร๐๘-๓๙๘๖-๘๙๖๔

puki_4605@hotmail.com




นิสิตเก่าระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา รุ่นที่ ๙

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่ง
บริหาร

ที่อยู่ (ที่ทำงาน)

โทร.(ที่ทำงาน)

ที่อยู่ (บ้าน)

โทร.(บ้าน)

E-mail

พระธรรมรินทร์ โภคากรณ์






โทร ๐๘-๙๐๐๙-๔๘๙๕

thammarin_cm@hotmail.com

ประทานพร ศรีอนันต์






โทร ๐๘-๑๙๓๑-๔๓๗๙

olohabangkok@hotmail.com

เธียรรัตน์ ไชยโรจน์






โทร๐๘-๕๘๘๒-๑๖๙๖

theanrat@hotmail.com

ทวิช มณีพนา






โทร ๐๘-๑๖๕๑-๙๙๐๐

wishswu@hotmail.com

ภุชงค์ ศรีหิรัญ












Copyright © 2009
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-218-2562 โทรสาร 02-218-2561