รุ่น ชื่อ-สกุล วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา
7 เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ แนวทางการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะสำหรับเยาวชนไทย : กรณีศึกษากลุ่มและเครือข่ายเยาวชนที่ทำงานด้านจิตสำนึกสาธารณะ 2551
7 พัชรินทร์ รุจิรานุกูล การศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
5 ใกล้รุ่ง รัตนอมตกุล การวิเคราะห์นโยบายด้านการศึกษาในมณฑลปัตตานีระหว่างพ.ศ.2449-2468 2550
6 ณิชา ฉิมทองดี แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสำนึกสากลของเยาวชน 2550
6 ทัศนีย์ จันอินทร์ วิวัฒนาการของมโนทัศน์การศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย 2550
5 ปิยฉัตร เชาวลิต การศึกษาปัจจัยและลักษณะการมีส่วนร่วมของชุมชน : พหุกรณีศึกษาวัดพัฒนาดีเด่น 2550
5 ภัทรพร อุตพันธ์ แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคใต้ 2550
5 มุทิตา คงสมปราชญ์ การศึกษาบทบาทของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีส่วนต่อการชำระหนี้ของนิสิตนักศึกษาคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2550
5 เลิศพร อุดมพงษ์ การนำเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาเด็กแบบบ้านเป็นฐาน 2550
6 สุริชาติ จงจิตต์ แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน 2550
4 พรวลัย เบญจรัตนสิริโชติ การนำเสนอเกณฑ์การพิจารณาในการจัดระดับหนังสือการ์ตูนที่แปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยในฐานะสื่อการศึกษา 2549
3 จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร การศึกษาวัฒนธรรมการเรียนรู้ของชุมชนกับอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: กรณีศึกษากลุ่มอาชีพหมู่บ้านสามขาจังหวัดลำปาง 2548

นนทักษร ปวีณเมธา การศึกษาการเรียนกวดวิชาและค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกรุงเทพมหานคร 2548
3 ปิยะมาศ ยินดีสุข การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ 2548
3 วรวุฒิ เพ็งพันธ์ การวิเคราะห์คุณค่าและบทบาทของตลาดน้ำในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 2548
2 ไกรพ วงศ์อมรอัครพันธ์ แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความเอื้ออาทรในสังคมไทย 2547
2 พรเทพ มนตร์วัชรินทร์ การสำรวจคุณภาพชีวิตและความต้องการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 2547
2 มัทนียา พงศ์สุวรรณ การเสนอแนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาจากการวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา 2547
2 รอนด้า ตันเถียร การศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2547
2 สิริมา สมบูรณ์สิน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล 2547
2 เดชา บุญมาสุข การวิเคราะห์ต้นทุนทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงฆ์ของไทย 2546
2 นันทนุช สังวาลย์ กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านทรงไทยปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม 2546
2 ปิยรัตน์ มาร์แต็ง แนวทางการให้การศึกษาเพื่อความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนรักเพศเดียวกัน 2546
2 พัชรา เอี่ยมกิจการ การพัฒนาเยาวชนโดยกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการรายการวิทยุ: กรณีศึกษารายการวิทยุเด็กและเยาวชน A.M.891 2546
2 วรวุฒิ สุภาพ กระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมกลองปูจา: กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 2546
2 หทัยรัตน์ เสียงดัง การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการใชัทรัพยากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ 2546
2 อุทุมพร อินทจักร์ การศึกษาแบบแผนและกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 2546
1 สุภณิดา ยาวะโนภาส บทบาทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพในชุมชน:กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและร้อยเอ็ด 2545


Copyright © 2009
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-218-2562 โทรสาร 02-218-2561