ประกาศสาขาวิชาพัฒนศึกษา
                ภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๓
             
ส่งวิทยานิพนธ์  วันที่๑๘ พ.ค.๕๔ 
               ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๔
ปฐมนิเทศน์ วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๕๔
 
 
   • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chula.ac.th
  • คณะครุศาสตร์ www.edu.chula.ac.th
  • ศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) www.atc.chula.ac.th/
  • ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ (GREAT-R) www.edu.chula.ac.th/testcenter
  • บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.chula.ac.th
  • ศูนย์วิทยทรัพยากร www.car.chula.ac.th
  • ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.cubook.com
 


แบบฟอร์มสำหรับคณาจารย์

แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
 


  
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก
 

alsancak kizlar
porno izle
bursa escort corum surucu kursu malatya reklam


Copyright © 2009
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-218-2562 โทรสาร 02-218-2561