ประวัติ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย
คณะกรรมการบริหาร



หน้าแรก|เกี่ยวกับภาควิชา|สาขาวิชา|หลักสูตร|ติดต่อเรา




สาขาวิชา




2.คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย[ เว็บไซต์ ]

3.คณาจารย์สาขาวิชาประถมศึกษา[ เว็บไซต์ ]

4.คณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย[ เว็บไซต์ ]

5.คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์[ เว็บไซต์ ]

6.คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์[ เว็บไซต์ ]

7.คณาจารย์สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา[ เว็บไซต์ ]

8.คณาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา[ เว็บไซต์ ]

9.คณาจารย์สาขาวิชาการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี[ เว็บไซต์ ]

10.คณาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ[ เว็บไซต์ ]

11.คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา[ เว็บไซต์ ]




คณาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

รองศาสตราจารย์  ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
ประวัติ | เว็บไซต์ส่วนตัว




รองศาสตราจารย์จินตนา สรายุทธพิทักษ์
ประวัติ | เว็บไซต์ส่วนตัว




ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อินทร์ถมยา
ประวัติ | เว็บไซต์ส่วนตัว




ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธนะ ติงศภัทิย์
ประวัติ| เว็บไซต์ส่วนตัว