สารบัญ
(ศิลปะปฏิบัติ Studio Art)
 
 
การพับกระดาษ คือ การแปรสภาพวัสดุกระดาษให้มีรูปร่าง มิติ และรูปทรง เป็นไปตามจินตนาการ ของผู้ประดิษฐ์ ทั้งนี้โดยมาก มักเป็นการพับทีเลียนแบบวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิตที่โดยมากแล้วใกล้เคียงของจริง เพื่อประโยชน์ด้านความสุขทางใจของผู้ประดิษฐ์
 
 
หมี Bear
 
 อ้างอิง
 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ( History Art )
 
 
 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
 
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic)
 
สุนทรียภาพทางศิลปะ
 

        สุนทรียภาพทางศิลปะ หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อความงามในธรรมชาติหรือผลงานศิลปะ เพราะศิลปะจะมีขอบข่ายครอบคลุมในความรู้และทักษะที่สัมพันธ์กับประสบการณ์ทางความงามของมนุษย์

        โดยทั่วไป พื้นฐานของความงามทางศิลปะจะต้องประกอบไปด้วยความสวยงาม ความแปลกตา ความน่าทึ่ง ซึ่งมีผลทำให้จิตใจของมนุษย์เราผ่อนคลาย เกิดเป็นความพึงพอใจ และซาบซึ้งในผลงานศิลปะนั้นๆ

        ความซาบซึ้งหรือการเห็นคุณค่าในความงามของศิลปะสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ โดยบุคคลนั้นต้องมีประสบการณ์ทางการเรียนรู้ศิลปะมากๆ นอกจากนี้การสังเกตความงามในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือการจัดสภาพแวดล้อมให้ดีก็จะช่วยให้เรามีสุนทรียภาพได้เช่นกัน

        ประสบการณ์การเรียนรู้ความงามทางศิลปะ หมายถึง การที่เราได้สัมผัสกับเรื่องราวความวามต่างๆ ทางศิลปะทั้งทางตรงและทางอ้อม และรอโอกาสที่จะนำเรื่องราวและประสบการณ์นั้นออกมาใช้ถ่ายทอดในงานศิลปะต่อไป ที่เรียกว่า กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะ จากประสบการณ์

 

การฝึกฝนให้มีประสบการณ์ทางศิลปะ สามารถทำได้ดังนี้

1.       ฝึกการสังเกตรับรู้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2.       ฝึกการสังเกตรับรู้สิ่งของวัตถุต่างๆ รอบตัว

3.       ฝึกการสื่อสารจากการรับรู้และเข้าใจในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.       ฝึกการถ่ายทอดรูปทรงเป็นผลงานศิลปะ

 
 
 
 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ : พื้นที่ใหม่แห่งการเรียนรู้ ทำอะไร ?

Discovery Museum เป็นพิพิธภัณฑสถานแนวใหม่ในยุคแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ เน้นกระตุกต่อมคิด จุดประกายความอยากรู้สู่การค้นพบความคิดใหม่ๆ ด้วยตนเองตลอดเวลาอย่างไม่รู้ตัว เพื่อการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ
พื้นที่เกือบ 3,000 ตารางเมตรในอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวร “เรียงความประเทศไทย” เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องอันยาวนาน ผู้ชมจะได้ เรียน เล่น รู้ กับปริศนาหลายหมื่นหลายพันปีของสุวรรณภูมิ มูลเหตุสู่ยุคทองของสยามประเทศ และเงื่อนปมก่อนจะมาเป็นประเทศไทยอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อค้นหาคำตอบสำคัญว่า “เราคือใคร” และ “ความเป็นไทยหมายถึงอะไร”
พื้นที่เกือบ 300 ตารางเมตรในอาคารนิทรรศการชั่วคราว จะผลัดเปลี่ยนหัวข้อการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมได้ตื่นตาตื่นใจ สนุกเรียนสนุกรู้ไปกับประเด็นใหม่ๆ ทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ภูมิปัญญา ฯลฯ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีพื้นที่ให้บริการเพื่อต่อยอดความรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมมากมาย ตอบสนองกลุ่มผู้เช้าชมที่แตกต่างและหลากหลาย
 
 อ้างอิง
 
 
 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
ศิลปวิจารณ์
  

 

หลักการฝึกการประเมินและวิจารณ์งานศิลปะ

                การเรียนรู้ศิลปะนอกจากการเรียนเนื้อหาสาระคู่กับการฝึกปฏิบัติการวาด การปั้น การพิมพ์ ละการสร้างสรรค์งานศิลปะแล้ว นักเรียนควรมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจารณ์ศิปละด้วย เพื่อ

1.       ฝึกให้เป็นคนรอบรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และรูปแบบวีการปฏิบัติงานศิลปะใหม่ๆ

2.       ฝึกให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

3.       ฝึกให้มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย

4.       ฝึกจิตใจให้สงบ สุขุมรอบคอบ

5.       ฝึกให้เกียรติยกย่องผู้อื่น

6.       ฝึกการปรับตัวให้ถูกต้อง

 

การวิจารณ์ คือ การแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ของผู้วิจารณ์

                การวิจารณ์ศิลปะต้องตรงไปตรงมา วิจารณ์ตามความรู้สึกจากประสาทสัมผัสตามประสบการณ์ที่มี หรือวิจารณ์ไปที่ตัวผลงานโดยตีความหมายเนื้อหากี่แสดงออก หรือวิจารณ์หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ เป็นต้น

                แนวทางทั่วไปของนักวิจารณ์รุ่นใหม่

1.       พิจารณาการสื่อสารและการถ่ายทอดอารมณ์ที่การแสดงออกในผลงานว่าตรงกับเนื้อหาของเรื่องที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร

2.       พิจารณาวิธีการสื่อถ่ายทอดงานว่ามีความเหมาะสมอย่างไร

3.     พิจารณาเทคนิคและกระบวนการถ่ายทอดความงามได้ลึกซึ้งซับซ้อน และได้ผลงานแปลกตามความจำเป็นของการใช้เทคนิคนั้นๆ หรือไม่

4.       พิจารณาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แสดงออกในผลงาน เช่น รูปแบบ เนื้อหา การเลือกใช้วัสดุ สี เทคนิคการระบายสี เป็นต้น

5.       สังเกตการแก้ปัญหาในทางบวกหรือลบและพิจารณาความเป็นไปได้จากการแก้ปัญหาในผลงานศิลปะนั้นๆ

6.       พิจารณาจากการมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

 

ผลปรากฏที่ได้รับหลังจากการวิจารณ์ศิลปะ

ผู้วิจารณ์งานศิลปะ

ผู้ถูกวิจารณ์งานศิลปะ

1.     รอบรู้ความเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการนำเสนอใหม่ๆ

2.     เมื่อเกิดปัญหา สามารถรู้เหตุ รู้ผล และสรุปผลได้ถูกต้อง

3.     ฝึกนิสัยให้เป็นคนละเอียด ประณีต รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และช่างสังเกต

4.     ฝึกให้มีใจเป็นธรรม มีเหตุผล สามารถตอบได้ทุกปัญหาในการวิจารณ์

5.     กระตือรือร้นต่อการแสวงหาความรู้ทางศิลปะอย่างสม่ำเสมอ ไม่หยุดนิ่ง

1.     มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างอิสระ และได้การยอมรับจากผู้รู้

2.     รับรู้การมองในมุมของผู้อื่นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงาน

3.       เกิดแรงผลักดันในการทำงานศิลปะด้วยความละเอียดรอบคอบมากขึ้น

4.       สร้างผลงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

5.       มีความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของผู้วิจารณ์

 

 

 อ้างอิง
 
ไฟล์เอกสาร ♥
 
 
 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
 
 
 
หน้าที่ 1 / 1    คลิกดูสารบัญ
History (version update) => |First|Back|Next|Last
 
Create by w w [ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 11:01:19 ]
Update by w w [ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 11:45:43 ]
อ่าน 4926 ครั้ง
เพิ่มเขียน Blog ใหม่| แก้ไขสมัครสมาชิกระบบ
 

แสดงความคิดเห็น

 
ข้อความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ใส่รหัส post