สารบัญ
(ศิลปะปฏิบัติ Studio Art)
 
 
การพับกระดาษ คือ การแปรสภาพวัสดุกระดาษให้มีรูปร่าง มิติ และรูปทรง เป็นไปตามจินตนาการ ของผู้ประดิษฐ์ ทั้งนี้โดยมาก มักเป็นการพับทีเลียนแบบวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิตที่โดยมากแล้วใกล้เคียงของจริง เพื่อประโยชน์ด้านความสุขทางใจของผู้ประดิษฐ์
 
 
หมี Bear
 
 อ้างอิง
 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ( History Art )
 
 
 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
 
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic)
 
สุนทรียภาพทางศิลปะ
 

        สุนทรียภาพทางศิลปะ หมายถึง การรับรู้ความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อความงามในธรรมชาติหรือผลงานศิลปะ เพราะศิลปะจะมีขอบข่ายครอบคลุมในความรู้และทักษะที่สัมพันธ์กับประสบการณ์ทางความงามของมนุษย์

        โดยทั่วไป พื้นฐานของความงามทางศิลปะจะต้องประกอบไปด้วยความสวยงาม ความแปลกตา ความน่าทึ่ง ซึ่งมีผลทำให้จิตใจของมนุษย์เราผ่อนคลาย เกิดเป็นความพึงพอใจ และซาบซึ้งในผลงานศิลปะนั้นๆ

        ความซาบซึ้งหรือการเห็นคุณค่าในความงามของศิลปะสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ โดยบุคคลนั้นต้องมีประสบการณ์ทางการเรียนรู้ศิลปะมากๆ นอกจากนี้การสังเกตความงามในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือการจัดสภาพแวดล้อมให้ดีก็จะช่วยให้เรามีสุนทรียภาพได้เช่นกัน

        ประสบการณ์การเรียนรู้ความงามทางศิลปะ หมายถึง การที่เราได้สัมผัสกับเรื่องราวความวามต่างๆ ทางศิลปะทั้งทางตรงและทางอ้อม และรอโอกาสที่จะนำเรื่องราวและประสบการณ์นั้นออกมาใช้ถ่ายทอดในงานศิลปะต่อไป ที่เรียกว่า กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะ จากประสบการณ์

 

การฝึกฝนให้มีประสบการณ์ทางศิลปะ สามารถทำได้ดังนี้

1.       ฝึกการสังเกตรับรู้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

2.       ฝึกการสังเกตรับรู้สิ่งของวัตถุต่างๆ รอบตัว

3.       ฝึกการสื่อสารจากการรับรู้และเข้าใจในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

4.       ฝึกการถ่ายทอดรูปทรงเป็นผลงานศิลปะ

 
 
 
 พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ : พื้นที่ใหม่แห่งการเรียนรู้ ทำอะไร ?

Discovery Museum เป็นพิพิธภัณฑสถานแนวใหม่ในยุคแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ เน้นกระตุกต่อมคิด จุดประกายความอยากรู้สู่การค้นพบความคิดใหม่ๆ ด้วยตนเองตลอดเวลาอย่างไม่รู้ตัว เพื่อการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ
พื้นที่เกือบ 3,000 ตารางเมตรในอาคารพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการถาวร “เรียงความประเทศไทย” เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องอันยาวนาน ผู้ชมจะได้ เรียน เล่น รู้ กับปริศนาหลายหมื่นหลายพันปีของสุวรรณภูมิ มูลเหตุสู่ยุคทองของสยามประเทศ และเงื่อนปมก่อนจะมาเป็นประเทศไทยอย่างที่เห็นและเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อค้นหาคำตอบสำคัญว่า “เราคือใคร” และ “ความเป็นไทยหมายถึงอะไร”
พื้นที่เกือบ 300 ตารางเมตรในอาคารนิทรรศการชั่วคราว จะผลัดเปลี่ยนหัวข้อการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมได้ตื่นตาตื่นใจ สนุกเรียนสนุกรู้ไปกับประเด็นใหม่ๆ ทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ภูมิปัญญา ฯลฯ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมีพื้นที่ให้บริการเพื่อต่อยอดความรู้และสร้างสรรค์กิจกรรมมากมาย ตอบสนองกลุ่มผู้เช้าชมที่แตกต่างและหลากหลาย
 
 อ้างอิง
 
 
 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
ศิลปวิจารณ์
  

 

หลักการฝึกการประเมินและวิจารณ์งานศิลปะ

                การเรียนรู้ศิลปะนอกจากการเรียนเนื้อหาสาระคู่กับการฝึกปฏิบัติการวาด การปั้น การพิมพ์ ละการสร้างสรรค์งานศิลปะแล้ว นักเรียนควรมีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจารณ์ศิปละด้วย เพื่อ

1.       ฝึกให้เป็นคนรอบรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และรูปแบบวีการปฏิบัติงานศิลปะใหม่ๆ

2.       ฝึกให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

3.       ฝึกให้มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย

4.       ฝึกจิตใจให้สงบ สุขุมรอบคอบ

5.       ฝึกให้เกียรติยกย่องผู้อื่น

6.       ฝึกการปรับตัวให้ถูกต้อง

 

การวิจารณ์ คือ การแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามความรู้ความเข้าใจจากประสบการณ์ของผู้วิจารณ์

                การวิจารณ์ศิลปะต้องตรงไปตรงมา วิจารณ์ตามความรู้สึกจากประสาทสัมผัสตามประสบการณ์ที่มี หรือวิจารณ์ไปที่ตัวผลงานโดยตีความหมายเนื้อหากี่แสดงออก หรือวิจารณ์หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ เป็นต้น

                แนวทางทั่วไปของนักวิจารณ์รุ่นใหม่

1.       พิจารณาการสื่อสารและการถ่ายทอดอารมณ์ที่การแสดงออกในผลงานว่าตรงกับเนื้อหาของเรื่องที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร

2.       พิจารณาวิธีการสื่อถ่ายทอดงานว่ามีความเหมาะสมอย่างไร

3.     พิจารณาเทคนิคและกระบวนการถ่ายทอดความงามได้ลึกซึ้งซับซ้อน และได้ผลงานแปลกตามความจำเป็นของการใช้เทคนิคนั้นๆ หรือไม่

4.       พิจารณาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่แสดงออกในผลงาน เช่น รูปแบบ เนื้อหา การเลือกใช้วัสดุ สี เทคนิคการระบายสี เป็นต้น

5.       สังเกตการแก้ปัญหาในทางบวกหรือลบและพิจารณาความเป็นไปได้จากการแก้ปัญหาในผลงานศิลปะนั้นๆ

6.       พิจารณาจากการมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการสร้างสรรค์งานศิลปะ

 

ผลปรากฏที่ได้รับหลังจากการวิจารณ์ศิลปะ

ผู้วิจารณ์งานศิลปะ

ผู้ถูกวิจารณ์งานศิลปะ

1.     รอบรู้ความเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เทคนิควิธีการนำเสนอใหม่ๆ

2.     เมื่อเกิดปัญหา สามารถรู้เหตุ รู้ผล และสรุปผลได้ถูกต้อง

3.     ฝึกนิสัยให้เป็นคนละเอียด ประณีต รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และช่างสังเกต

4.     ฝึกให้มีใจเป็นธรรม มีเหตุผล สามารถตอบได้ทุกปัญหาในการวิจารณ์

5.     กระตือรือร้นต่อการแสวงหาความรู้ทางศิลปะอย่างสม่ำเสมอ ไม่หยุดนิ่ง

1.     มีโอกาสแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างอิสระ และได้การยอมรับจากผู้รู้

2.     รับรู้การมองในมุมของผู้อื่นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผลงาน

3.       เกิดแรงผลักดันในการทำงานศิลปะด้วยความละเอียดรอบคอบมากขึ้น

4.       สร้างผลงานที่มุ่งเน้นประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น

5.       มีความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของผู้วิจารณ์

 

 

 อ้างอิง
 
ไฟล์เอกสาร ♥
 
 
 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 
 
 
 
หน้าที่ 1 / 1    คลิกดูสารบัญ
History (version update) => |First|Back|Next|Last
 
Create by w w [ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 11:01:19 ]
Update by w w [ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 11:45:43 ]
อ่าน 6067 ครั้ง
เพิ่มเขียน Blog ใหม่| แก้ไขสมัครสมาชิกระบบ
ความคิดเห็นที่ 4
http://www.montblanc-pens.in.net/
http://www.newbalance-outlet.org/
http://www.nike-air-max.us/
http://www.nikefactory.org/
http://www.nikefree5.net/
http://www.nikefree-run.net/
http://www.nikefree-run.org.uk/
http://www.jordanrelease-dates.net/
http://www.nikemercurial.in.net/
http://www.nikerosherun.us/
http://www.nikestore.us/
http://www.northface.us.org/
http://www.northfaceoutlet.com.co/
http://www.oakleyoutlet.us.org/
http://www.oakleysunglasses.gr.com/
http://www.oakleysunglassescheap.in.net/
http://www.oakley-sunglasses.top/
http://www.omegawatches.us.com/
http://www.pandora-charms.org.uk/
http://www.pandorajewelry.top/
http://www.polo-outlets.com.co/
http://www.pradahandbags.net.co/
http://burberry.outletnow.org/
http://christianlouboutin.outlet-shoes.net/
http://toryburch.salesandals.net/
http://www.abercrombieand-fitch.com.co/
http://www.abercrombiefitch.us.com/
http://www.abercrombie-kids.us.com/
http://www.air-huarache.co.uk/
http://www.airjordans.us/
http://www.airjordanshoes2015.com/
http://www.airmax-2015.org/
http://www.airmax-90.org/
http://www.babylisspro.in.net/
http://www.basketballshoes.com.co/
http://www.beatsbydrdre.co.com/
http://www.beatsbydre.com.co/
http://www.beats-by-dre.com.co/
http://www.beatsheadphones.in.net/
http://www.bottega.us/
http://www.burberry-handbags.in.net/
http://www.burberry--outlet.in.net/
http://www.burberryoutlet.me.uk/
http://www.burberryoutlet.club/
http://www.burberryoutlet-online.in.net/
http://www.calvinklein.co.com/
http://www.celinebags.org/
http://www.chanelhandbags.net.in/
http://www.cheap-baseballbats.net/
http://www.christianlouboutinshoes.ar.com/
http://www.cheap-jerseys.us.org/
http://www.cheap-jordans.net/
http://www.cheapmichaelkors.us.org/
http://www.cheap-nikeshoes.net/
http://www.cheapoakley.us.org/
http://www.cheapoakleysunglasses.ar.com/
http://www.insanityworkout.net.co/
http://www.iphone-cases.us/
http://www.jimmychoo.net.co/
http://www.jordanretro.org/
http://www.jordan-shoes.com.co/
http://www.juicycouture.com.co/
http://www.juicycoutureoutlet.net.co/
http://www.kate-spade.com.co/
http://www.katespade-outlet.com.co/
http://www.kate-spades.com/
http://www.longchamp.us.org/
http://www.longchamp.com.co/
http://www.louboutin.jp.net/
http://www.louis-vuittoncanada.ca/
http://www.louisvuitton.jp.net/
http://www.louis--vuitton.org.uk/
http://www.louisvuitton.so/
http://www.louisvuittonas.com/
http://www.louisvuitton-outlet.com.co/
http://www.louisvuitton-outlets.us/
http://www.marcjacobsonsale.com/
http://www.mcmbags.in.net/
http://www.mcmhandbags.com.co/
http://www.michaelkors.so/
http://www.michael--kors.us.com/
http://www.michaelkorsbags.us.org/
http://www.michaelkorshandbags.org.uk/
http://www.michael-kors-handbags.us.com/
http://www.michaelkorsoutlet.ar.com/
http://www.michael-kors-outlet.us.org/
http://www.michaelkorsoutlet-online.ar.com/
http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/
http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/
http://www.michaelkors-uk.org.uk/
http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/
http://www.cheaprayban.com.co/
http://www.cheapshoes.com.co/
http://www.cheap-uggboots.in.net/
http://www.chiflatiron.net.co/
http://www.christian--louboutin.in.net/
http://www.christianlouboutin.org.uk/
http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/
http://www.coachfactory-outlet.co.com/
http://www.coachfactory-outlet-online.in.net/
http://www.coach-handbags.com.co/
http://www.coachoutlet-online.com.co/
http://www.coachoutletstore.net.co/
http://www.coachoutletstore-online.com.co/
http://www.coco-chanelbags.com.co/
http://www.converse.net.co/
http://www.designerhandbagsoutlet.com.co/
http://www.eyeglassesonline.us.org/
http://www.eyeglassframes.us.org/
http://www.fashion-clothing.us.org/
http://www.ferragamo.com.co/
http://www.ferragamoshoes.net/
http://www.ghdhairstraightener.com.co/
http://www.gucci-uk.me.uk/
http://www.guccihandbags.net.co/
http://www.guccioutletsale.in.net/
http://www.gucci-outlet.biz/
http://www.guccishoes.in.net/
http://www.guccishoes.us.org/
http://www.hermesbags.club/
http://www.hermesbirkin.biz/
http://www.hermesoutlet.top/
http://www.hollister.us.org/
http://www.hollisterclothing-store.in.net/
http://www.pradahandbags.com.co/
http://www.pradashoes.com.co/
http://www.ralph-lauren.org.uk/
http://www.ralphlaurenoutlet.us.com/
http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/
http://www.ralphlaurenoutletonline.com.co/
http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/
http://www.ralphlaurenpolo.in.net/
http://www.ray-ban-outlet.us.com/
http://www.raybans.us.org/
http://www.rayban-sunglasses.org.uk/
http://www.rayban-sunglasses.us.org/
http://www.ray-ban-sunglasses-outlet.in.net/
http://www.raybanwayfarer.in.net/
http://www.replicahandbags.com.co/
http://www.replica-watches.us.com/
http://www.retro-jordans.com/
http://www.rolex-watches.me.uk/
http://www.rosherun.org.uk/
http://www.rosheruns.us/
http://www.salvatoreferragamo.in.net/
http://www.soccer-shoes.org/
http://www.softball-bats.us/
http://www.suprashoes.in.net/
http://www.swarovskicrystal.com.co/
http://www.swarovskijewelry.com.co/
http://www.swarovski-uk.org.uk/
http://www.the-northface.com.co/
http://www.thenorthface.in.net/
http://www.thenorth-face.org.uk/
http://www.thenorthface.us.org/
http://www.thenorthfacejackets.in.net/
http://www.thomas-sabo-uk.co.uk/
http://www.tiffanyandco.net.co/
http://www.tiffanyjewelry.us.org/
http://www.timberlandboots-outlet.in.net/
http://www.timberlandshoes.com.co/
http://www.tommyhilfiger.net.co/
http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/
http://www.toms-shoes-outlet.net/
http://www.toms--outlet.in.net/
http://www.toms-shoes.com.co/
http://www.tory-burch-outlet.in.net/
http://www.tory-burchoutlet.us.com/
http://www.true-religion.com.co/
http://www.truereligionjeans.net.co/
http://www.truereligion-outlet.com.co/
http://www.ugg-australia.in.net/
http://www.uggboots.net.co/
http://www.uggbootsclearance.com.co/
http://www.uggsonsale.com.co/
http://www.uggsoutlet.com.co/
http://www.uptocoachoutlet.com/
http://www.vansshoes.us/
http://www.weddingdressesuk.org.uk/
http://www.yogapants.com.co/
http://www.ugg-boots.us.org/
http://www.poloralphlaurenoutlet.net.co/
http://www.burberryoutletonline.ar.com/
http://www.toms-outlet.net.co/
http://www.michaelkors.in.net/
http://www.christianlouboutinoutlet.net.co/
http://www.toryburchsale.com.co/
http://www.pradaoutlet.com.co/
http://www.longchamp-handbags.in.net/
http://www.longchampoutlet.com.co/
http://www.chanel-bags.com.co/
http://www.truereligion-outlet.us.org/
http://www.abercrombie-and-fitch.us.com/
http://www.hollisterclothing.in.net/
http://www.newbalance-shoes.org/
http://www.converses-shoes.net/
http://www.lululemonoutlet.com.co/
http://www.nfl-jersey.in.net/
http://www.cheapjerseys.us.org/
http://www.rolex-watches.us.com/
http://www.rolexwatchesforsale.us.com/
http://www.p90xworkout.in.net/
http://www.giuseppezanotti.com.co/
http://www.maccosmetics.net.co/
http://www.instyler.in.net/
http://www.mizunorunning.net/
http://www.handbagsoutlet.com.co/
http://www.hilfigeroutlet.in.net/
http://www.edhardy.in.net/
http://www.levisjeans.com.co/
http://www.bcbgdresses.net/
http://www.bebeclothing.net/
http://www.harrods-london.co.uk/
http://www.guccishoes.com.co/
http://www.ralphlaurenoutletonline.us.org/
http://www.lululemoncanada.ca/
http://www.yoga-pants.ca/
http://www.nike-shoes-canada.ca/
http://www.pandora-charms-canada.ca/
http://www.rolex-watches-canada.ca/
http://www.michael-kors-canada-outlet.ca/
http://www.adidas--canada.ca/
http://www.tiffanyandco-canada.ca/
http://www.hollistercanada.ca/
http://www.abercrombie-and-fitch.ca/
http://www.oakley-sunglasses-canada.ca/
http://www.wedding--dresses.ca/
http://www.swarovskicanada.ca/
http://www.tommy-hilfiger-canada.ca/
http://www.new-balance.ca/
http://www.burberrycanada.ca/
http://www.the-north-face.ca/
http://www.ralph-lauren.ca/
http://www.ray--ban.ca/
http://www.christian-louboutin-shoes.ca/
http://www.nike-air-max.ca/
http://www.bcbg-max-azria.ca/
http://www.uggscanada.ca/


แสดงความคิดเห็นโดย wq123 E-mail : w@163.com [ วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 08:27:11 ]

 
ความคิดเห็นที่ 3
http://www.chanelhandbags.net.co/
http://www.chiflatiron.net.co/
http://www.converse.net.co/
http://www.ferragamo.com.co/
http://www.guccihandbags.com.co/
http://www.hollister.us.org/
http://www.thenorthfacejackets.in.net/
http://www.northclearance.com/
http://www.burberry-factory.org/
http://www.ralph-lauren.org.uk/
http://www.polo-outlets.com/
http://www.ralphlaurenpolo.in.net/
http://www.insanityworkout.net.co/
http://www.jimmychoo.net.co/
http://www.jordan-shoes.com.co/
http://www.juicycouture.com.co/
http://www.juicycoutureoutlet.net.co/
http://www.kate-spade.com.co/
http://www.katespade-outlet.com.co/
http://www.louisvuitton-outlet.com.co/
http://www.michael--kors.us.com/
http://www.michael-kors-handbags.us.com/
http://www.michael-kors-outlet.us.org/
http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/
http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/
http://www.northface.us.org/
http://www.oakley-sunglasses.us.org/
http://www.pandorajewelry.com.co/
http://www.pradahandbags.com.co/
http://www.pradashoes.com.co/
http://www.ray-ban-outlet.us.com/
http://www.rayban-sunglasses.us.org/
http://www.replicawatches.us.com/
http://www.swarovskicrystal.com.co/
http://www.thenorthface.us.org/
http://www.tiffanyandco.net.co/
http://www.tiffanyjewelry.us.org/
http://www.true-religion.com.co/
http://www.truereligionjeans.net.co/
http://www.uggaustralia.net.co/
http://www.uggboots.net.co/
http://www.uggbootsclearance.com.co/
http://www.uggsonsale.com.co/
http://www.uggsoutlet.com.co/
http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/
http://www.oakleysunglassescheap.in.net/
http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/
http://www.ralphlaurenoutlet.co.com/
http://www.burberryoutlet-online.in.net/
http://www.toms-shoes.com.co/
http://www.toms-outlet.in.net/
http://www.christian--louboutin.in.net/
http://www.tory-burch-outlet.in.net/
http://www.gucci-outlet.in.net/
http://www.longchamphandbagsoutlet.co.com/
http://www.abercrombiekids.co.com/
http://www.hollisterclothing-store.in.net/
http://www.hermesbags.co.com/
http://www.cheapjerseys.in.net/
http://www.beatsbydre.co.com/
http://www.beatsheadphones.in.net/
http://www.ghdhairstraightener.co.com/
http://www.rayban-sunglasses.org.uk/
http://www.michaelkors-uk.org.uk/
http://www.michaelkorshandbags.org.uk/
http://www.marcjacobsonsale.com/
http://www.louis--vuitton.org.uk/
http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/
http://www.nikefree-run.org.uk/
http://www.rolex-watches.me.uk/
http://www.weddingdressesuk.org.uk/
http://www.pandora-charms.org.uk/
http://www.thomassabo-uk.org.uk/
http://www.swarovski-uk.org.uk/
http://www.christianlouboutin.org.uk/
http://www.air-huarache.co.uk/
http://www.rosherun.org.uk/
http://www.thenorth-face.org.uk/
http://www.louis--vuitton.ca/
http://www.airjordans.us/
http://www.jordanretro.org/
http://www.cheap-jordans.net/
http://www.nikefactory.org/
http://www.nikestore.us/
http://www.cheap-nikeshoes.com/
http://www.nike-air-max.us/
http://www.airmax-2015.org/
http://www.airmax-90.org/
http://www.nikefree-run.net/
http://www.nikefree5.net/
http://www.suprashoe.net/
http://www.newbalance-outlet.org/
http://www.montblanc--pens.net/
http://www.ferragamoshoes.net/
mcm bags, http://www.mcm-bags.net/
http://www.bottega.us/
http://www.nikemercurial.net/
http://www.celinebags.org/
http://www.rosheruns.us/
http://www.nikerosherun.us/
http://www.vansshoes.us/
http://www.timberland-shoes.com/
http://www.iphone-cases.us/
http://www.softball-bats.us/
http://www.babyliss-pro.net/
http://www.louisvuitton-outlets.us/
http://www.burberry-outlet.jp.net/
http://www.louboutin.jp.net/
http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/
http://www.louisvuitton.jp.net/
http://www.official-pradaoutlet.com/
http://www.michaelkorsclance.com/
http://www.official-michaelkorsonline.com/
http://www.tommyhilfiger.net.co/
http://www.mcmworldwide.ca/
http://www.mmoncler-outlet.com/
khttp://www.kate-spades.com/
http://www.barbour-factory.com/
http://www.salvatoreferragamo.in.net/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.louisvuittonas.com/
http://www.burberryoutlet.org.uk/
http://www.fashion-clothing.us.com/
http://www.thenorthface.so/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.monsterbeatsbydres.net/
http://www.louis-vuittonblackfriday.com/
http://www.lv-guccishoesfactory.com/
http://www.longchampsoutlet.com/
http://www.moncler-clearance.com/
http://www.ralphlaurentshirts.com/
http://www.usahanbags.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.coach-blackfriday2014.com/
http://www.coachccoachoutlet.com/
http://www.coach-clearance.com/
http://www.michaelkorsbags.us.org/
http://www.coach-factories.net/
http://www.oakley.so/
http://www.hermes-outletonline.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.coachoutlet.so/
http://www.coachoutletrusa.com/
http://www.guccishoes-uk.com/
http://www.uptocoachoutlet.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.guccifactorys.com/
http://www.the-northface.in.net/
http://www.cheapuggboots.eu.com/
http://www.tory-burchoutlet.us.com/
http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/
http://www.uggboots.so/
http://www.louisvuitton.so/
http://www.calvin-kleins.com/
http://www.cheap-christianlouboutinshoes.com/
http://www.airjordanshoes2015.com/
http://www.burberry2015.net/
http://www.abercrombiee.com/
http://www.cheapoakley.us.org/
http://www.oakleyoutlet.us.org/
http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/
http://www.swarovskijewelry.com.co/
http://www.replicahandbags.com.co/
http://www.cheapshoes.com.co/
http://www.basketballshoes.com.co/
http://www.coco-chanelbags.com.co/
http://www.truereligion-outlet.com.co/
http://www.abercrombieand-fitch.com.co/
http://www.hermesbirkin.com.co/
http://www.yogapants.com.co/
http://www.guccishoes.us.org/
http://www.raybansunglassesoutlet.net.co/
http://www.omegawatches.us.com/
http://www.eyeglassframes.us.com/
http://www.eyeglassesonline.us.com/
http://www.cheapmichaelkors.co.com/
http://www.cheaprayban.co.com/
http://www.raybans.co.com/
http://www.raybanwayfarer.in.net/
http://www.cheapbaseballbats.net/
http://burberry.outletnow.net/
http://christian.louboutin-outlet.net/
http://toryburch.salesandals.net/
http://www.soccer-shoes.org/
http://www.timberlandboots-outlet.net/
http://www.retro-jordans.com/
http://www.tomshoesoutlet.com/


แสดงความคิดเห็นโดย rew E-mail : fds@aol.com [ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 13:01:54 ]

 
ความคิดเห็นที่ 2
http://www.chanelhandbags.net.co/
http://www.chiflatiron.net.co/
http://www.converse.net.co/
http://www.ferragamo.com.co/
http://www.guccihandbags.com.co/
http://www.hollister.us.org/
http://www.thenorthfacejackets.in.net/
http://www.northclearance.com/
http://www.burberry-factory.org/
http://www.ralph-lauren.org.uk/
http://www.polo-outlets.com/
http://www.ralphlaurenpolo.in.net/
http://www.insanityworkout.net.co/
http://www.jimmychoo.net.co/
http://www.jordan-shoes.com.co/
http://www.juicycouture.com.co/
http://www.juicycoutureoutlet.net.co/
http://www.kate-spade.com.co/
http://www.katespade-outlet.com.co/
http://www.louisvuitton-outlet.com.co/
http://www.michael--kors.us.com/
http://www.michael-kors-handbags.us.com/
http://www.michael-kors-outlet.us.org/
http://www.michael-kors-outlet-online.us.org/
http://www.michaelkorsoutletonline-sale.us.com/
http://www.northface.us.org/
http://www.oakley-sunglasses.us.org/
http://www.pandorajewelry.com.co/
http://www.pradahandbags.com.co/
http://www.pradashoes.com.co/
http://www.ray-ban-outlet.us.com/
http://www.rayban-sunglasses.us.org/
http://www.replicawatches.us.com/
http://www.swarovskicrystal.com.co/
http://www.thenorthface.us.org/
http://www.tiffanyandco.net.co/
http://www.tiffanyjewelry.us.org/
http://www.true-religion.com.co/
http://www.truereligionjeans.net.co/
http://www.uggaustralia.net.co/
http://www.uggboots.net.co/
http://www.uggbootsclearance.com.co/
http://www.uggsonsale.com.co/
http://www.uggsoutlet.com.co/
http://www.cheap-oakleysunglasses.in.net/
http://www.oakleysunglassescheap.in.net/
http://www.ralphlaurenoutletonline.in.net/
http://www.ralphlaurenoutlet.co.com/
http://www.burberryoutlet-online.in.net/
http://www.toms-shoes.com.co/
http://www.toms-outlet.in.net/
http://www.christian--louboutin.in.net/
http://www.tory-burch-outlet.in.net/
http://www.gucci-outlet.in.net/
http://www.longchamphandbagsoutlet.co.com/
http://www.abercrombiekids.co.com/
http://www.hollisterclothing-store.in.net/
http://www.hermesbags.co.com/
http://www.cheapjerseys.in.net/
http://www.beatsbydre.co.com/
http://www.beatsheadphones.in.net/
http://www.ghdhairstraightener.co.com/
http://www.rayban-sunglasses.org.uk/
http://www.michaelkors-uk.org.uk/
http://www.michaelkorshandbags.org.uk/
http://www.marcjacobsonsale.com/
http://www.louis--vuitton.org.uk/
http://www.ralphlauren-outlet.org.uk/
http://www.nikefree-run.org.uk/
http://www.rolex-watches.me.uk/
http://www.weddingdressesuk.org.uk/
http://www.pandora-charms.org.uk/
http://www.thomassabo-uk.org.uk/
http://www.swarovski-uk.org.uk/
http://www.christianlouboutin.org.uk/
http://www.air-huarache.co.uk/
http://www.rosherun.org.uk/
http://www.thenorth-face.org.uk/
http://www.louis--vuitton.ca/
http://www.airjordans.us/
http://www.jordanretro.org/
http://www.cheap-jordans.net/
http://www.nikefactory.org/
http://www.nikestore.us/
http://www.cheap-nikeshoes.com/
http://www.nike-air-max.us/
http://www.airmax-2015.org/
http://www.airmax-90.org/
http://www.nikefree-run.net/
http://www.nikefree5.net/
http://www.suprashoe.net/
http://www.newbalance-outlet.org/
http://www.montblanc--pens.net/
http://www.ferragamoshoes.net/
mcm bags, http://www.mcm-bags.net/
http://www.bottega.us/
http://www.nikemercurial.net/
http://www.celinebags.org/
http://www.rosheruns.us/
http://www.nikerosherun.us/
http://www.vansshoes.us/
http://www.timberland-shoes.com/
http://www.iphone-cases.us/
http://www.softball-bats.us/
http://www.babyliss-pro.net/
http://www.louisvuitton-outlets.us/
http://www.burberry-outlet.jp.net/
http://www.louboutin.jp.net/
http://www.christianlouboutinshoes.jp.net/
http://www.louisvuitton.jp.net/
http://www.official-pradaoutlet.com/
http://www.michaelkorsclance.com/
http://www.official-michaelkorsonline.com/
http://www.tommyhilfiger.net.co/
http://www.mcmworldwide.ca/
http://www.mmoncler-outlet.com/
khttp://www.kate-spades.com/
http://www.barbour-factory.com/
http://www.salvatoreferragamo.in.net/
http://www.canada-gooser.com/
http://www.louisvuittonas.com/
http://www.burberryoutlet.org.uk/
http://www.fashion-clothing.us.com/
http://www.thenorthface.so/
http://www.barbour-jacketsoutlet.com/
http://www.monsterbeatsbydres.net/
http://www.louis-vuittonblackfriday.com/
http://www.lv-guccishoesfactory.com/
http://www.longchampsoutlet.com/
http://www.moncler-clearance.com/
http://www.ralphlaurentshirts.com/
http://www.usahanbags.com/
http://www.beatsbydreoutlet.net/
http://www.coach-blackfriday2014.com/
http://www.coachccoachoutlet.com/
http://www.coach-clearance.com/
http://www.michaelkorsbags.us.org/
http://www.coach-factories.net/
http://www.oakley.so/
http://www.hermes-outletonline.com/
http://www.nike-jordanshoes.com/
http://www.woolrich-clearance.com/
http://www.coachoutlet.so/
http://www.coachoutletrusa.com/
http://www.guccishoes-uk.com/
http://www.uptocoachoutlet.com/
http://www.michaelkors.so/
http://www.guccifactorys.com/
http://www.the-northface.in.net/
http://www.cheapuggboots.eu.com/
http://www.tory-burchoutlet.us.com/
http://www.tommy-hilfigeroutlet.com/
http://www.uggboots.so/
http://www.louisvuitton.so/
http://www.calvin-kleins.com/
http://www.cheap-christianlouboutinshoes.com/
http://www.airjordanshoes2015.com/
http://www.burberry2015.net/
http://www.abercrombiee.com/
http://www.cheapoakley.us.org/
http://www.oakleyoutlet.us.org/
http://www.oakleysunglassesoutlet.com.co/
http://www.swarovskijewelry.com.co/
http://www.replicahandbags.com.co/
http://www.cheapshoes.com.co/
http://www.basketballshoes.com.co/
http://www.coco-chanelbags.com.co/
http://www.truereligion-outlet.com.co/
http://www.abercrombieand-fitch.com.co/
http://www.hermesbirkin.com.co/
http://www.yogapants.com.co/
http://www.guccishoes.us.org/
http://www.raybansunglassesoutlet.net.co/
http://www.omegawatches.us.com/
http://www.eyeglassframes.us.com/
http://www.eyeglassesonline.us.com/
http://www.cheapmichaelkors.co.com/
http://www.cheaprayban.co.com/
http://www.raybans.co.com/
http://www.raybanwayfarer.in.net/
http://www.cheapbaseballbats.net/
http://burberry.outletnow.net/
http://christian.louboutin-outlet.net/
http://toryburch.salesandals.net/
http://www.soccer-shoes.org/
http://www.timberlandboots-outlet.net/
http://www.retro-jordans.com/
http://www.tomshoesoutlet.com/


แสดงความคิดเห็นโดย rew E-mail : fs@aol.com [ วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:49:09 ]

 
ความคิดเห็นที่ 1
http://www.airforce1.us.com
http://discountoakleysunglasses.bemercurial.com
http://www.rosherunshoessale.com
http://www.tomsoutlet.co
http://raybansunglasses.web2review.net
http://airjordan5.micrornaseurope.net
http://www.airjordan4.org
http://www.abercrombie-fitch.us.com
http://www.lacostepoloshirts.cc
http://www.poloralphlauren.us.org
http://www.salomonshoes.us.com
http://cheapoakleysunglasses.bemercurial.com
http://suprashoes.b--y.net
http://monsterbeats.tuipad.com
http://cheaptoms.name
http://www.coachoutletonline.in.net
http://www.lululemon.name
http://katespadeoutletonline.snap-orlando.com
http://coachhandbags.goguides.cc
http://burberryoutletonline.saynotoarcticdrilling.org
http://monsterheadphones.tuipad.com
http://michaelkorsoutletonline.officialcommunities.net
http://cheapbeatsbydre.tuipad.com
http://www.karenmillens.co.uk
http://michaelkorsoutletstore.officialcommunities.net
http://www.truereligionoutlet.org
http://burberryfactoryoutlet.saynotoarcticdrilling.org
http://burberryoutlet.saynotoarcticdrilling.org
http://coachpurses.goguides.cc
http://toryburchsandals.olympicpastry.com
http://www.poloralphlaurenshirts.us.com
http://www.oakleysunglasses.me
http://rayban.nfwstore.net
http://www.truereligionjean.us
http://www.instylerionicstyler.com
http://www.iphonecase.name
http://www.thomassabos.co.uk
http://www.cheapnfljerseys.org
http://www.abercrombie-fitch-hollister.fr
http://www.insanityworkout.us.com
http://www.oakleysunglass.eu
http://burberrysale.saynotoarcticdrilling.org
http://raybanwayfarer.web2review.net
http://oakleyoutlet.bemercurial.com
http://michaelkorsoutlet.officialcommunities.net
http://www.converseshoes.us.com
http://www.oakleysunglass.us.org
http://www.louisvuittonoutlet.in.net
http://www.pumaoutletonline.com
http://www.edhardy.us.com
http://www.pradaoutlet.us
http://www.coachoutlet.in.net
http://www.hollistershirts.co.uk
http://www.kobeshoes.us
http://truereligion.drdenimjeans.net
http://www.rolexwatches.in.net
http://oakleyvault.bemercurial.com
http://www.pandorajewelry.us
http://katespadeoutletstore.snap-orlando.com
http://airjordan10.micrornaseurope.net
http://chanelbags.foxrunvillage.net
http://www.pandora.eu.com
http://www.tiffanyandco.in.net
http://airjordan4.micrornaseurope.net
http://airjordangammablue.micrornaseurope.net
http://www.timberlandboots.name
http://www.burberryoutletonline.in.net
http://coachfactoryoutlet.goguides.cc
http://www.giuseppe-zanotti-outlet.org
http://oakley.mdhaonline.com
http://airmaxshoes.b--y.net
http://www.newbalanceshoes.in.net
http://beatsbydre.loopheadphone.com
http://www.chanel.us.org
http://www.fitflop.in.net
http://toryburchsale.olympicpastry.com
http://beatsheadphones.tuipad.com
http://truereligionjeans.allcamels.us
http://coach.cooutletsale.com
http://www.burberryoutlet.us
http://cheapraybansunglasses.web2review.net
http://truereligionoutlet.allcamels.us
http://cheapraybansunglasses.web2review.net
http://katespadeoutlet.snap-orlando.com
http://www.ferragamo.eu.com
http://airjordan6.micrornaseurope.net
http://www.hollistershirts.ca
http://www.katespadehandbags.us
http://www.michaelkors-outlet.ca
http://www.ghdstraighteners.org
http://www.coachfactoryoutlets.mobi
http://raybanoutlet.web2review.net
http://toryburchoutlet.olympicpastry.com
http://chanel255.foxrunvillage.net
http://www.cheapjordans.us.org
http://raybanaviators.web2review.net
http://chanel.handbagcrafter.com
http://chanelhandbags.foxrunvillage.net
http://truereligionoutletstore.allcamels.us
http://www.maccosmetics.in.net
http://www.oakley.in.net
http://www.louisvuitton.in.net
http://www.beatsbydre.us
http://katespadefactoryoutlet.snap-orlando.com
http://www.ralphlaurenoutlet.in.net
http://burberry.top10outlets.com
http://www.michaelkorshandbags.in.net
http://www.nikeairmaxshoess.co.uk
http://www.michaelkorsusa.us
http://coachoutletstore.goguides.cc
http://michaelkors.islandoutletstore.com
http://cheapoakleys.bemercurial.com
http://www.montblancpens.in.net
http://monsterbeatsoutlet.tuipad.com
http://www.coachoutletus.us
http://www.cheapmlbjerseys.net
http://michaelkorsfactoryoutlet.officialcommunities.net
http://chaneloutlet.foxrunvillage.net
http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.co.uk
http://www.louisvuittonus.us.com
http://oakleysunglasses.bemercurial.com
http://www.marcjacobs.cc
http://www.toryburch.in.net
http://www.hollisterclothingstore.net
http://www.lebronjamesshoe.com
http://www.coachoutletonlines.ca
http://www.linksoflondons.co.uk
http://airjordan13.micrornaseurope.net
http://truereligionjeanssale.allcamels.us
http://www.calvinklein.in.net
http://toryburchflats.olympicpastry.com
http://lebronjames.b--y.net
http://coachoutletstoreonline.goguides.cc
http://monsterbeatsbydrdre.tuipad.com
http://michaelkorsoutletsale.officialcommunities.net
http://www.kobe9elite.us.com
http://toryburch.outletgunleri.com
http://www.cheapnhljerseys.org
http://www.swarovski.in.net
http://michaelkorssale.officialcommunities.net
http://kobebryant.b--y.net
http://burberryoutletstore.saynotoarcticdrilling.org
http://www.polo-lacoste-shirts.fr
http://katespade.sarahshandbag.com
http://burberryhandbags.saynotoarcticdrilling.org
http://www.michaelkorsoutlets.uk
http://www.coachoutletstore.co
http://www.foampositeshoe.net
http://www.adidasshoes.cc
http://www.oakleysunglass.ca
http://www.michaelkorsoutletusa.net
http://www.christianlouboutinheels.org
http://www.ray-bansunglasses.uk
http://airjodan9.micrornaseurope.net
http://www.gucci.us.org
http://toryburchhandbags.olympicpastry.com
http://www.raybansunglass.us.com
http://www.raybansunglasses.in.net
http://raybansale.web2review.net
http://www.todsshoes.us.com
http://www.airjordanshoes.eu
http://ray-bansunglasses.web2review.net
http://coachoutletonline.goguides.cc
http://truereligionjeansoutlet.allcamels.us
http://www.herveleger.us.com
http://toryburchshoes.olympicpastry.com
http://beatsstudio.tuipad.com
http://airjordanconcord.micrornaseurope.net
http://toryburchoutletonline.olympicpastry.com
http://www.asicss.co
http://oakleysale.bemercurial.com
http://michaelkorshandbags.officialcommunities.net
http://raybansunglassesonline.web2review.net
http://www.michaelkorsoutletonline.in.net
http://www.abercrombie-fitch-hollister.es
http://www.cheapnbajerseys.us
http://www.soccerjerseys.us.com
http://www.katespadeoutlet.co.uk
http://www.raybansunglassesonline.in.net
http://truereligionsale.allcamels.us
http://www.todsoutlet.us.com
http://www.fredperrypoloshirts.com
http://beatssolo.tuipad.com
http://www.louisvuittonhandbag.us
http://www.babyliss.us.com
http://chaneloutletonline.foxrunvillage.net
http://airjordan11.micrornaseurope.net
http://www.adidaswingsshoes.net
http://www.valentinooutlet.us.com
http://www.tiffanyandco.me
http://burberrysacrf.saynotoarcticdrilling.org
http://www.cheapsnapbacks.us.com
http://www.raybansunglassesonline.us.com
http://www.katespadeoutlet.net
http://oakleysunglasseswholesale.bemercurial.com
http://coachoutlet.goguides.cc
http://katespadehandbags.snap-orlando.com
http://www.christianlouboutinoutlet.name
http://www.celineoutletus.com
http://www.airjordan11.net
http://www.mcm.in.net
http://www.longchampoutlet.name


แสดงความคิดเห็นโดย 2015428caihuali E-mail : hcai238@gmail.com [ วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 08:51:52 ]

 
 

แสดงความคิดเห็น

 
ข้อความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ใส่รหัส post