ศาสตราภิชาน สาขาวิชาศิลปศึกษา

  
รองศาสตราจารย์ สัญญา วงศ์อร่าม