การคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา

ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2553 ที่ประชุมอธิการบดีได้ปรับการทดสอบเป็นระบบ GAT และ PAT โดยกำหนดสัดส่วนและค่าน้ำหนักของแต่ละวิชาเพื่อให้ใช้ร่วมกันทุกสถาบัน ปรากฏว่าในบางสาขา สัดส่วนและน้ำหนักดังกล่าวไม่เหมาะสมกับเกณฑ์การรับเข้าของจุฬาฯ จึงต้องรับตรงเพิ่มขึ้นในสาขาเหล่านั้น แต่ยังคงใช้ GAT และ PAT เพื่อมิให้เป็นภาระเพิ่มขึ้นของนักเรียน โดยปรับค่าน้ำหนักให้เหมาะสม ถ้าสามารถปรับสัดส่วนให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่หลักสูตรของจุฬาฯต้องการ ก็พร้อมที่จะรับนักเรียนเข้าศึกษาด้วยระบบ Admission กลางต่อไปในอนาคต

การรับตรงปี 2553 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอื้อประโยชน์ต่อนักเรียนหลายด้าน คือ

1)  ใช้ผลการสอบ GAT และ PAT ในทุกคณะ/หลักสูตร
 2)      มีการสอบความรู้เพิ่มเติม เช่น ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ทักษะดนตรีสากล เป็นต้น จะจัดสอบตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2552 นักเรียนจะรู้คะแนนของตนเองในทุกวิชาก่อนสมัครเข้าจุฬาฯ จะรับสมัคร 2 รอบ สำหรับโครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ที่จะประกาศผลต้นเดือนพฤศจิกายน 2552 รอบที่สอง สำหรับโครงการรับตรงทั่วไป ซึ่งจะรับสมัครกลางเดือนพฤศจิกายน
3)   รอบนี้นักเรียนมีอากาสเลือกได้ถึง 4 คณะ/หลักสูตร
4)   นักเรียนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกแบบรับตรงมีโอกาสสมัครเข้าจุฬาฯ ใน Admission กลางอีกรอบหนึ่งในคณะ/หลักสูตรเกือบทั้งหมด เป็นการเปิดโอกาสอย่างกว้างขวางที่สุดให้แก่นักเรียนทีปรารถนาจะสมัครเข้ามาเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระบบรับกลาง (Admission กลาง)

องค์ประกอบ/เครื่องมือ
ที่ใช้พิจารณาคัดเลือ
ชื่อขององค์ประกอบ/
คะแนนที่ได้
สาระที่ทำการวัด
หรือทดสอบ
คะแนนผลการวัด
แสดงคุณลักษณะใด
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ของเครื่องมือ
ปี 2553 ทปอ.
จะใช้องค์ประกอบ (ร้อยละ)
1. GPAX
(Grade Point Average)
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน
(ม. 4-6) จากโรงเรียน
เฉลี่ยรวมผลการเรียน 6 ภาค เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยจากโรงเรียน คุณภาพการตัดเกรดและมาตรฐานของโรงเรียนอาจมีคุณภาพที่แตกต่างกัน 20%
2. O-NET
(Ordinary National Educational Test)
คะแนนสอบความรู้รวบยอด 6 ภาคเรียน
(ม.4-6) จาก สทศ.(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ)
คะแนนผลการสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบของ สทศ. ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ความตรงตามเนื้อหา(Content Validity) ที่ครอบคลุมและเป็นตัวแทนเนื้อหาตามหลักสูตร 30%
3. GAT
(General Aptitude Test)
คะแนนความถนัดทั่วไป 1.ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ศักยภาพของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ ความตรงของการพยากรณ์ (Predictive Validity) ในการเรียนจบการศึกษา ควาถนัดทางศิลปศึกษา 40%
4. PAT
(Professional and Academic Aptitude Test)
คะแนนความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ
PAT 5. ความถนัดทางครู
1. เนื้อหาสาระของวิชา
2.ศักยภาพ
ศักยภาพของการประกอบวิชาชีพนั้นๆ ให้ประสบความสำเร็จ ความตรงของการพยากรณ์ (Predictive Validity) ในความสำเร็จทางวิชาชีพ 10%
         

องค์ประกอบแต่ละค้าร้อยละของคณะ/สาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2553

GPAX  10%
GAT    20%
PAT    30%
ความถนัดทางศิลศึกษา 40%