ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                (รอบที่ 3)                   

                                     ---> กำหนดการ
           

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

บริหารการศึกษา[X]

อุดมศึกษา[X]
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
[X]

พัฒนศึกษา

[X] กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.