ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(รอบที่ 2)

                                     ---> กำหนดการ
           

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

การศึกษาปฐมวัย

[X][X][X]

ประถมศึกษา


[X]

หลักสูตรและการสอน

[X][X]
สุขศึกษาและพลศึกษา[X]
[X]
การสอนภาษาไทย[X]


การศึกษาคณิตศาสตร์[X]


การศึกษาวิทยาศาสตร์[X]


การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ[X]ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา


[X][X][X]

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ดนตรีศึกษา

[X]


ศิลปศึกษา[X]
[X]

ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

พัฒนศึกษา[X][X]

อุดมศึกษา

[X]
[X]
บริหารการศึกษา

[X]

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา[X]
[X]
สถิติการศึกษา[X]


การวัดและประเมินผลการศึกษา

[X]

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน

[X]        [X]
 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.