ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2562

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(รอบที่ 1)

                                     ---> กำหนดการ

ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

สุขศึกษาและพลศึกษา[X][X][X][X]
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ[X]


ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

[X][X][X][X]

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา

ดนตรีศึกษา

[X]
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

พัฒนศึกษา

[X]

[X]

อุดมศึกษา

[X]
[X]
บริหารการศึกษา[X][X][X][X]
นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร[X][X]


ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา[X]
[X]
จิตวิทยาการศึกษา[X]


การวัดและประเมินผลการศึกษา[X]
[X]
สถิติการศึกษา[X]ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน[X]
[X]       [X]


 กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.