ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา  2561

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                       ---> กำหนดการ


ภาควิชา/สาขาวิชา

ระดับมหาบัณฑิต

ระดับดุษฎีบัณฑิต

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน

การสอนภาษาต่างประเทศ

[X]


สุขศึกษาและพลศึกษา
[X]
[X]

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา[X]

ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษาภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา

อุดมศึกษา

[X]
[X][X]

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา

วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา[X]
[X]
สถิติการศึกษา[X]ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต

การศึกษานอกระบบโรงเรียน[X]
[X]        [X] กลุ่มภารกิจบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6739
Copyright © 2009 ---. All Rights Reserved.